Công ty ABC đã bán hàng cho khách hàng với thông tin như sau:

image_pdfimage_print

Công ty ABC đã bán hàng cho khách hàng với thông tin như sau:

    Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT là 10,000 USD.

    Thuế GTGT áp dụng là 10%.

    Công ty lựa chọn phương pháp ghi sổ thuế GTGT đầu ra theo cả hai phương pháp: khấu trừ và trực tiếp.

Yêu cầu:

Hãy ghi sổ kế toán thuế GTGT đầu ra theo cả hai phương pháp và khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước.

Giải:

  1. Phương pháp khấu trừ:
  2. a) Khi xuất hóa đơn cho khách hàng:

    Doanh thu và giá chưa có thuế GTGT:

    Nợ các TK 111, 112, 131: 10,000 USD (tổng giá thanh toán)

    Có các TK 511, 515, 711: 10,000 USD (giá chưa có thuế GTGT)

    Thuế GTGT phải nộp:

    Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311): 1,000 USD (10% x 10,000)

  1. b) Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước:

    Ghi sổ khi nộp thuế GTGT:

    Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp: 1,000 USD

    Có các TK 111, 112: 1,000 USD

  1. Phương pháp trực tiếp:
  2. a) Lựa chọn phương pháp 1: Tách riêng số thuế GTGT phải nộp khi xuất hóa đơn:

Giống như trường hợp a) trong phương pháp khấu trừ.

  1. b) Lựa chọn phương pháp 2: Ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế GTGT phải nộp:

    Ghi sổ khi xuất hóa đơn:

    Nợ các TK 111, 112, 131: 11,000 USD (doanh thu và thuế GTGT)

    Có các TK 511, 515, 711: 11,000 USD

    Ghi sổ khi xác định số thuế GTGT phải nộp:

    Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp: 1,000 USD

    Có các TK 511, 515, 711: 1,000 USD

  1. c) Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách Nhà nước: (bạn tự làm nhé)