Công ty XYZ, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường

image_pdfimage_print

Công ty XYZ, là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường. Dưới đây là các giao dịch phát sinh trong quý với các thông tin cụ thể:

    Ngày 15/10/2023: Công ty XYZ bán 1,000 sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Giá bán mỗi sản phẩm là 100 USD (không bao gồm thuế). Tỷ lệ thuế bảo vệ môi trường áp dụng là 10%.

    Ngày 20/10/2023: Công ty XYZ nhập khẩu 500 sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường. Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 25,000 USD. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng là 8%.

    Ngày 25/10/2023: Công ty XYZ sử dụng 200 sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường để tiêu dùng nội bộ, không thu tiền.

Yêu cầu:

Hãy ghi sổ kế toán cho công ty XYZ dựa trên các giao dịch trên, bao gồm việc ghi nhận doanh thu, chi phí, thuế bảo vệ môi trường và các khoản phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Giải pháp:

  1. a) Ghi sổ kế toán cho việc bán hàng:

    Ngày 15/10/2023:

        Nợ TK 111, 112, 131 = 100,000 USD (tổng giá thanh toán).

        Có TK 511 = 90,000 USD (doanh thu bán hàng không bao gồm thuế).

        Có TK 3331 = 10,000 USD (Thuế GTGT phải nộp).

        Có TK 33381 = 10,000 USD (Thuế bảo vệ môi trường).

  1. b) Ghi sổ kế toán cho việc nhập khẩu hàng hóa:

    Ngày 20/10/2023:

        Nợ các TK 152, 156, 211, 611,… = 25,000 USD (tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu).

        Có TK 33381 = 2,000 USD (Thuế bảo vệ môi trường).

  1. c) Ghi sổ kế toán cho việc sử dụng hàng hóa nội bộ:

    Ngày 25/10/2023:

        Nợ TK 642 = Giá trị sử dụng hàng hóa nội bộ (không có thông tin về giá trị, giả sử 20,000 USD).

        Có các TK 152, 154, 155 = 20,000 USD (chi phí quản lý kinh doanh).

        Có TK 33381 = 0 (không tạo doanh thu).