Công ty ABC bán một chiếc máy móc với giá bán trả góp là 100 triệu đồng

Công ty ABC bán một chiếc máy móc với giá bán trả góp là 100 triệu đồng. Khách hàng đã thanh toán trước 20 triệu đồng và cam kết trả tiếp theo sau đó trong 6 tháng, mỗi tháng 15 triệu đồng kể từ thời điểm giao dịch. Lãi suất được áp dụng là 5% mỗi tháng.

Giải quyết:

Bước 1: Ghi nhận bán hàng ban đầu:

Ngày 01/01/2023, giao dịch bán hàng:

Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng (100 triệu đồng)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (80 triệu đồng – Giá trị không kể lãi)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (20 triệu đồng – Phần chênh lệch do giá trị trả trước)

Bước 2: Ghi nhận lãi từ bán hàng trả góp theo định kỳ (ví dụ sau 3 tháng):

Ngày 01/04/2023, ghi nhận lãi:

Nếu đã nhận được tiền trả góp (3 tháng * 15 triệu đồng = 45 triệu đồng):

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (45 triệu đồng)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (5 triệu đồng – Lãi thu được từ 45 triệu đồng)

Nếu chưa nhận được tiền trả góp:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (số tiền chưa nhận được)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi thu được từ các kỳ trả góp đã nhận).