Công ty ABC có hai đơn vị hạch toán phụ thuộc là X và Y. Đơn vị X chuyển bán sản phẩm cho đơn vị Y với giá trị là 50.000 đồng

image_pdfimage_print

Công ty ABC có hai đơn vị hạch toán phụ thuộc là X và Y. Đơn vị X chuyển bán sản phẩm cho đơn vị Y với giá trị là 50.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%). Sau khi đơn vị Y bán hàng ra ngoài với giá là 80.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Yêu cầu:

    Lập bảng kế toán cho đơn vị X và Y để ghi nhận giao dịch mua bán sản phẩm.

    Ghi nhận việc kết chuyển doanh thu và giá vốn giữa các đơn vị (nếu cần thiết).

    Đơn vị X (bên chuyển hàng):Giá trị chuyển bán sản phẩm cho Y: 50.000 đồng (chưa bao gồm VAT 10%)

    Đơn vị Y (bên nhận hàng):Bán hàng ra bên ngoài với giá: 80.000 đồng (chưa bao gồm VAT)

 

Giải quyết bài tập:

Đơn vị X:

    Khi chuyển hàng cho đơn vị Y:

        Ghi nhận việc xuất kho và vận chuyển nội bộ:

            Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (giá vốn): 50.000 đồng

            Có các TK 155, 156 (giá vốn): 45.455 đồng (đã tính VAT)

            Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).

    Khi sản phẩm được tiêu thụ bên ngoài:

        Ghi nhận doanh thu và giá vốn:

            Phản ánh giá vốn hàng bán:

                Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán: 45.455 đồng

                Có 136 – Phải thu nội bộ: 50.000 đồng

            Phản ánh doanh thu:

                Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ: 50.000 đồng

                Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000 đồng

Đơn vị Y:

    Khi nhận hàng từ đơn vị X:

        Ghi nhận việc nhận hàng và chịu giá vốn:

            Nợ các TK 155, 156 (giá vốn): 45.455 đồng (đã tính VAT)

            Có TK 333 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

            Có TK 336 – Phải trả nội bộ: 50.000 đồng

    Khi bán hàng ra bên ngoài:

        Ghi nhận doanh thu và giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường.

Kết chuyển giữa các đơn vị:

Trong trường hợp đơn vị Y không được phân cấp hạch toán đến kinh doanh sau thuế:

    Kết chuyển giá vốn:

        Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ: 50.000 đồng

        Có TK 632 – Giá vốn hàng bán: 45.455 đồng

    Kết chuyển doanh thu:

        Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 80.000 đồng

        Có TK 336 – Phải trả nội bộ: 50.000 đồng