Công ty AB kinh doanh hai loại sản phẩm với tài liệu

image_pdfimage_print

Công ty AB kinh doanh hai loại sản phẩm với tài liệu:

– Sản phẩm A: đơn giá bán 2.000 đ/sp, tỷ lệ biến phí 60%, tỷ lệ phân bổ định phí 40%;

– Sản phẩm B: đơn giá bán 4.000 đ/sp, tỷ lệ biến phí 70%, tỷ lệ phân bổ định phí 60%;

– Định phí hàng tháng của công ty 20.000.000 đ;

– Trong tháng 12 năm 2023, công ty tiêu thụ được 10.000 sp A và 15.000 sp B.

Yêu cầu :

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 12 và xác định doanh thu hòa vốn, doanh thu (mức dư) an toàn, tỷ lệ số dư an toàn, độ lớn đòn bẩy kinh doanh của công ty.

b. Công ty có nên ngưng sản xuất sản phẩm A hay không nếu ngưng sản xuất sản phẩm A sẽ giảm được 60% định phí của nó.

c. Để gia tăng lợi nhuận, công ty dự tính sản xuất và tiêu thụ thêm 1.000 sp B nhưng do năng lực hạn chế phải giảm sản xuất tiêu thụ 2.000 sp A. Công ty có nên thực hiện đề xuất hay không, chứng minh.

d. Giả sử tổng doanh thu không đổi nhưng muốn đạt mức lợi nhuận tăng 1.000.000 đ, công ty phải thay đổi kết cấu doanh thu sản phẩm A và sản phẩm B như thế nào, tính doanh thu từng sản phẩm trong trường hợp này.

BÀI GIẢI

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu

Sản phẩm A

Sản phẩm B

Công t

y

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

1.Doanh thu

20.000.000

100,00

60.000.000

100,00

80.000.000

100,00

2.Biến phí

12.000.000

60,00

42.000.000

70,00

54.000.000

67,50

3.SD ĐP

8.000.000

40,00

18.000.000

30,00

26.000.000

32,50

4.ĐP 

8.000.000

 

12.000.000

 

20.000.000

 

5.Lợi nhuận

00

 

6.000.000

 

6.000.000

 

Doanh thu hòa vốn chung = Tổng ĐP / TLSDĐP bình quân 

20.000.000 / 32,50 % = 61.538.462 đ

MDAT = DT – DTHV: 80.000.000 – 61.538.462 = + 18.461.538 Đ

TL MDAT = MDAT / DT: [18.461.538 / 80.000.000]% = 23,08% ĐLĐBKD = SDĐP / LN:  26.000.000 / 6.000.000 = 4,33

b. Phân tích phương án kinh doanh

Chênh lệch (thay đổi) số dư đảm phí: 00 – 8.000.000 = – 8.000.000 đ

Chênh lệch (thay đổi) định phí     : – 60% x 8.000.000 = – 4.800.000 đ

Kết quả:  – 8.000.000 – (- 4.800.000) = – 3.200.000 đ

Phương án không nên thực hiện

c. Phân tích phương án kinh doanh

Chênh lệch (thay đổi) số dư đảm phí: 

1.000 x 4.000 x 30% –  2.000 x 2.000 x 40% = – 400.000 đ

Chênh lệch (thay đổi) định phí: 00         

Kết quả:  – 400.000  – 00 = – 400.000 đ

Phương án không nên thực hiện

d. Phân tích kết cấu hàng bán

DT[A]  + DT[B]             = 80.000.000

DT[A]  X 40% + DT[B] X 30% = 20.000.000 + [6.000.000+1.000.000]

DT[A]  X 30% + DT[B] X 30% = 80.000.000 X30%

DT[A]  X 40% + DT[B] X 30% = 27.000.000 

DT[A]  = [27.000.000 – 24.000.000] / 0,1 = 30.000.000đ (tương ứng 37,50%)

DT[B]  = 80.000.000 – 30.000.000 = 50.000.000 (tương ứng 62,50%)