Công ty AB có tài liệu ước tính cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm A chi tiết như sau:

image_pdfimage_print

Công ty AB có tài liệu ước tính cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm A chi tiết như sau:

Đơn giá bán 1.200 đ/sp;

Biến phí 800 đ/sp (trong đó, biến phí sản xuất 500 đ/sp);

Định phí 5.000.000 đ (trong đó, định phí sản xuất 4.000.000 đ);

Năng lực sản xuất kinh doanh với mức chi phí trên từ 5.000sp đến 8.000sp.

Yêu cầu (các câu độc lập nhau):

a) Với cơ cấu chi phí, năng lực trên, xác định chi phí sản xuất kinh doanh mỗi đơn vị thấp nhất và cao nhất của sản phẩm A, đồng thời, ước tính chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A ở mức hoạt động 7.000sp.

b) Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp trực tiếp và chỉ ra phạm vi linh hoạt của đơn giá bán.

c) Lập dự toán sản xuất tháng cho sản phẩm A và chi tiết theo từng tuần để đảm bảo mức tiêu thụ tuần thứ 1 là 1.000sp, tuần thứ 2 là 2.000sp, tuần thứ 3 là 3.000sp, tuần thứ 4 là 4.000sp, dự trữ tồn kho cuối mỗi tuần 10% trên nhu cầu tiêu thụ tuần kế tiếp, tồn kho đầu tháng 200 sp, tuồn kho cuối tháng 250 sp

BÀI GIẢI

a) Xác định chi phí đơn vị thấp nhất, cao nhất và dự báo chi phí

Chi phí đơn vị cao nhất: 800 + [5.000.000 / 5.000] = 1.800 đ/sp

Chi phí đơn vị thấp nhất: 800 + [5.000.000 / 8.000] = 1.425 đ/sp

Chi phí ở mức 7.000 sp: 7.000 x 800 + 5.000.000 = 10.600.000 đ

b) Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm theo phương pháp trực tiếp

Gb = BP (100% + TL%) —- TL%  =[Gb / Bp]% – 100%

TL = [1.200 / 800]% – 100% = 50%

Phạm vi linh hoạt giá bán từ 800 đ/sp đến 1.200 đ/sp

c) Lập dự toán sản xuất

 

Tuần 1

Tuần 2

Tuần  3

Tuần  4

Tháng

SLSP tiêu thụ [sp]

1.000

2.000

3.000

4.000

10.000

Dự trữ cuối kỳ [sp]

200

300

400

250

250

Tổng nhu cầu [sp]

1.200

2.300

3.400

4.200

10.250

Tồn kho đầu kỳ [sp]

200

200

300

400

200

SLSP cần sản xuất [sp]

1.000

2.100

3.100

3.800

10.050