Công ty AB có tài liệu về sản phẩm A năm 2023 như sau

image_pdfimage_print

Công ty AB có tài liệu về sản phẩm A năm 2023 như sau :

  • Năng lực sản xuất kinh doanh tối đa là 100.000 sp nhưng hiện tại năm 2019 chỉ sản xuất tiêu thụ được 80.000 sp.
  • Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm A năm 2023 như sau:
  • Biến phí NVLTT là 15đ/sp, biến phí NCTT là 7đ/sp và chi phí sản xuất chung mỗi năm là

1.200.000đ, trong đó định phí sản xuất chung chiếm tỷ trọng 60%.

  • Biến phí bán hàng và quản lý 7đ/sp, định phí bán hàng và quản lý mỗi năm 1.850.000đ; – Vốn hoạt động bình quân năm 2019 là 9.880.000đ; – Giá bán 100 đ/sp.

Yêu cầu (các câu độc lập nhau):

  1. Lập báo cáo kết quả kinh doanh của công ty 2023 theo phương pháp toàn bộ, phương pháp trực tiếp.
  2. Với dự tính vốn hoạt động và các khoản mục chi phí không thay đổi, công ty mong muốn đạt được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 25%, lập phiếu giá bán theo phương pháp trực tiếp với mức sản xuất kinh doanh dự tính 90.000sp.
  3. Công ty đang xem xét để cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh với các phương án như sau:
  • Phương án 1: Tăng chi phí quảng cáo 640.000đ và tăng biến phí bao bì đóng gói là 5đ/sp thì công ty sẽ khai thác hết năng lực hoạt động.
  • Phương án 2: Tăng giá bán lên 105đ/sp, tặng quà 9đ/sp và tăng chi phí quảng cáo 482.600 đ sẽ đạt được sản lượng 86.600 sp.

 Vận dụng kỹ thuật phân tích C-V-P để phân tích và chọn lựa phương án có lợi nhuận tốt nhất.

BÀI GIẢI:

1.a. Báo cáo kết quả kinh doanh

Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ 

Chỉ tiêu

Tổng số

(đ)

Đơn vị

(đ/sp)

Tỷ lệ

(%)

Doanh thu [80.000 sp x 100 đ/sp]

8.000.000

100

100

Giá vốn [80.000 sp  x 37 đ/sp]

2.960.000

37

37

Lợi nhuận gộp

5.040.000

63

63

Chi phí bán hàng và quản lý

2.410.000

 

 

Lợi nhuận

2.630.000

 

 

Giá thành đơn vị: (15 +7 + [1.200.000×40% / 80.000])+ [1.200.000x 60%/ 80.000]= 37 đ/sp

Chi phí BH và QL: 7 x 80.000 + 1.850.000 = 2.410.000 đ

Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp

Chỉ tiêu

Tổng số

(đ)

Đơn vị

(đ/sp)

Tỷ lệ

(%)

Doanh thu [80.000 sp x 100 đ/sp]

8.000.000

100

100

Biến phí [80.000 sp x 35 đ/sp] 

2.800.000

35

35

Số dư đảm phí [DT –BP]

5.200.000

65

65

Định phí

2.570.000

 

 

Lợi nhuận [SD ĐP –ĐP]

2.630.000

 

 

Biến phí đơn vị: (15 +7 + [1.200.000 x 40% / 80.000])+ 7 ]= 35 đ/sp

Định phí: 1.200.000 x 60% + 1.850.000 = 2.570.000 đ

1.b. Định giá bán 

Lợi nhuận mục tiêu: 9.880.000 x 25% = 2.470.000 đ

Định phí: 2.570.000 đ

Tổng biến phí: 90.000 x 35 = 3.150.000 đ

Tỷ lệ số tiền tăng thêm: ([2.570.000 + 2.470.000] / 3.150.000)% =160%

Đơn giá bán: 35 + 35 x 160% = 91 đ/sp

1.c. Phân tích phương án kinh doanh theo mối quan hệ CVP

Xét phương án 1:

CL SDĐP: [100.000 x (65 -5) – 5.200.000 = 800.000 đ

CL định phí: 640.000 đ

KQ:  800.000 – 640.000 = + 160.000 đ

Xét phương án 2 :

CL SDĐP: [86.600 x (65 +5 – 9) – 5.200.000 = 82.600 đ

CL định phí: 482.600 đ

KQ:  82.600 – 482.600 =  – 400.000 đ

Chọn phương án 1 vì phương án 2 bị loại