Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là gì? Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng bao nhiêu?