Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được có đồng thời 2 kế toán trưởng không? Nếu được thì ai quyết định bổ nhiệm?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được có đồng thời 2 kế toán trưởng không? Nếu được thì trong trường hợp này ai quyết định bổ nhiệm mới đúng? Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn bắt buộc phải có trình độ tốt nghiệp đại học ngành kế toán trở lên đúng không? Đây là câu hỏi của chị M.N đến từ Trà Vinh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được có đồng thời 2 kế toán trưởng không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được có đồng thời 2 kế toán trưởng không, thì theo Điều 53 Luật Kế toán 2015 có quy định như sau:

Kế toán trưởng
1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Theo quy định nêu trên, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

Theo đó, người đứng đầu là môt người chứ không thể nhiều người được nên công ty không thể được có 2 kế toán trưởng.

Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn bắt buộc phải có trình độ tốt nghiệp đại học ngành kế toán trở lên đúng không?

Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn bắt buộc phải có trình độ tốt nghiệp đại học ngành kế toán trở lên đúng không, thì căn cứ theo Điều 54 Luật Kế toán 2015 như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Theo đó, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn bắt buộc phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác nêu trên.

Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm và quyền như thế nào?

Kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm và quyền được quy định tại Điều 55 Luật Kế toán 2015 như sau:

(1) Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

– Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

– Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

(2) Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

(3) Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

– Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

– Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

– Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

– Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.