Hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn theo Công văn 1568/CTHTI-TTHT?