Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi công ty quản lý quỹ bị phá sản không?

Cho tôi hỏi, chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không? Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi công ty quản lý quỹ bị phá sản không? Câu hỏi của anh L (Nghệ An).

Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều kiện thành lập, bổ sung nghiệp vụ chi nhánh trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo ủy quyền, trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Điều kiện thành lập, bổ sung nghiệp vụ chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước:

a) Duy trì điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có);

b) Không trong tình trạng bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật;

c) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong 06 tháng tính đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

d) Có trụ sở và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán tại chi nhánh;

đ) Giám đốc chi nhánh có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của chi nhánh và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a và d khoản 5 Điều 74 Luật Chứng khoán hoặc các điểm a, c, d khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán. Có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với mỗi nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh.

Như vậy, theo quy định trên thì chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.

Do đó, chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi công ty quản lý quỹ bị phá sản không?

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định về chi nhánh như sau:

Chi nhánh

1. Tên chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “chi nhánh” và tuân thủ quy định về tên chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau:

a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh có thông tin sai sự thật;

c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập chi nhánh;

d) Không đáp ứng các điều kiện về trụ sở, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán được cấp phép sau thời hạn khắc phục tối đa là 03 tháng kể từ ngày không đáp ứng các điều kiện;

đ) Không hoạt động trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp quyết định thành lập chi nhánh.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị thu hồi quyết định thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ tiến hành đóng cửa chi nhánh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, chi nhánh công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ bị thu hồi quyết định thành lập khi công ty quản lý quỹ đầu tư bị phá sản.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 99/2020/TT-BTC có quy định ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ như sau:

Ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ

1. Công ty quản lý quỹ phải bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (nếu có) đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán.

2. Ngoài Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), công ty quản lý quỹ phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.

Như vậy, theo quy định trên, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.