Để phục vụ cho nhu cầu dự báo chi phí sản xuất kinh doanh năm kế hoạch 2023, công ty đã thống kê được số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A như sau

image_pdfimage_print

Để phục vụ cho nhu cầu dự báo chi phí sản xuất kinh doanh năm kế hoạch 2023, công ty đã thống kê được số liệu về chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm A như sau :

Mức sản xuất kinh doanh (sp)

1.000

2.000

4.000

5.000

8.000

Chi phí sản xuất kinh doanh (đ)

5.000.000

6.000.000

8.000.000

9.000.000

12.000.000

Yêu cầu (các câu độc lập nhau):

a. Phân tích chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mô hình ứng xử chi phí và dự tính điểm hòa vốn công ty với đơn giá bán 2.000 đ/sp.

b. Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm và phạm vi linh hoạt của đơn giá bán theo phương pháp trực tiếp với mức giá 2.000 đ/sp.

BÀI GIẢI

a. Phân tích chi phí và dự báo điểm hòa vốn

Biến phí đơn vị: [12.000.000 – 5.000.000]/ [8.000 – 1.000] = 1.000 đ/sp

Tổng định phí: 12.000.000 – 1.000 x 8.000 = 4.000.000 đ

DTHV: 4.000.000 / (2.000 – 1.000) =  4.000 sp

b. Phân tích cơ cấu giá bán : Gb = BP + (BP x TLSTTT)

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (2.000 / 1.000)% – 100% = 100%