Bài tập số 22: Phòng kế toán công ty Bình Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ/máy chạy

Phòng kế toán công ty Binh Minh đã theo dõi và tập hợp được số liệu về chi phí dịch vụ bảo trì máy móc sản xuất và số giờ máy chạy trong 6 tháng như sau:

Tháng

Số giờ hoạt động

Tổng chi phí năng lượng

1

2

3

4

5

6

4.000

5.000

6.500

8.000

7.000

5.500

15.000

17.000

19.400

21.800

20.000

18.200

Cộng

36.000

111.400

Yêu cầu:

1) Sử dụng phương pháp cực đại – cực tiểu để xác định công thức ước tính chi phí bảo trì máy móc sản xuất của công ty.

2) ước tính bằng bao nhiêu.

BÀI LÀM:

1. Sử dụng phương pháp cực đại, cực tiểu:(đvt: đồng)

Ta có, công thức dự toán chi phí bảo trì máy móc Y=aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1 đơn vị sản phẩm, b là định phi sản xuất chung.

-Biến phí hoạt động

a = Chênh lệch chi phí / Chênh lệch mức độ hoạt động = (Ymax – Ymin) / (Xmax – Xmin)

= (21.800.000 – 15.000) / (8.000 – 4.000) = 1.700

-Định phí sản xuất chung

b = Ymax – aXmax = 21.800-1.700 x 8.000 = 8.200

=> Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=1.700X+8.200

2. Giả sử công ty dự kiến tháng tới tổng số giờ máy chạy là 7.500 thì chi phí bảo trì ước tính là Y = 1.700 x 7.500 giờ + 8.200 = 20.950