Bài tập số 21: Khách sạn Hoàng Long có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê

Khách sạn Hoàng có tất cả 200 phòng. Vào mùa du lịch bình quân mỗi ngày có 80% số phòng được thuê, ở mức này chỉ phi bình quân là 100.000đ phòng ngày. Mùa du lịch thường kéo dài 1 tháng (30 ngày), tháng thấp nhất trong năm, tỷ lệ số phỏng được thuê chỉ đạt 50%. Tổng chi phí hoạt động trong tháng này là 360.000.000đ.

Yêu cầu:

1) Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày.

2) Xác định tổng chi phi bắt biển hoạt động trong tháng.

3) Xây dựng công thức dự đoán chi phí. Nếu tháng sau dự kiến số phỏng được thuê là 80%, 65%, 50%. Giải thích sự khác biệt về chi phí này.

Bài làm: (đvt: 1.000₫)

* Xác định chi phí khả biến mỗi phòng/ngày

-Vào mùa du lịch

+Tổng số phòng được thuê = 200 phòng x 80% =160 phòng

+Tổng chi phí = 160 × 100 = 16.000

-Vào tháng thấp nhất:

+Tổng số phòng được thuê = 0.5 x 200 = 100 phòng

+Tổng chi phí = 360.000/30 = 12.000

-> Chi phí khả biến a = (16.000-12.000)/(160-100) = 66,66667

*. Xác định tổng chi phí bất biến hoạt động trong tháng:

b = Ymin – aXmin = (12.000 x 30)-66,66667 x 100 x 30 =160.000

* Xây dựng công thức dự toán chi phi: Y = 2.000X + 160.000

– Nếu tháng sau dự kiến số phòng được thuê là 65% thì chi phi dự kiến

Y = 2.000 x 65% x 200+ 160.000 = 420.000

– Chi phí hoạt động bình quân cho 1 phòng/ngày

Mức độ hoạt động là 80%;

Y = (2.000 x 80% x 200+160.000)/(30×80%x200) = 100

Mức độ hoạt động là 65%; tương tự như trên, ta được Y=107,691

Mức độ hoạt động là 50%; Y = 120

Giải thích: Khi mức độ hoạt động giảm đi, mức chi phí cho 1 phỏng/ngày tăng lên, là do phần chi phí bất biến tính cho 1 phòng tăng lên.