Bài tập số 20: Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm

Tháng

Số giờ hoạt động

Tổng chi phí năng lượng

1

2

3

4

5

6

500

750

1.000

1.100

950

700

2.250.000

2.375.000

2.500.000

2.550.000

2.475.000

2.435.000

Cộng

5.000

14.500.000

Yêu cầu: Xác định biến phí, định phí theo phương pháp cực đại-cực tiểu và theo phương pháp bình phương bé nhất.

BÀI LÀM:

  1. Theo phương pháp cực đại, cực tiểu:

Ta có, công thức dự toán chi phí sản xuất Y = aX + b, với a là biến phí sản xuất chung trên 1 đơn vị sản phẩm, b là định phí sản xuất chung

Biến phí hoạt động

a = Chênh lệch chi phí / Chênh lệch mức độ hoạt động

= (Ymax-Ymin) – (Xmax-Xmin) = (2.550.000-2.250.000) / (1.100-500)= 500

Định phí sản xuất chung

b = Ymax-aXmax = 2.550.000-500 x 1.100 = 2.000.000

-> Phương trình chi phí năng lượng của công ty: Y=500X+ 2.000.000

  1. Theo phương pháp bình phương bé nhất (đvt: 1.000đ) Tháng

Tháng

Số giờ hoạt động (X)

Tổng chi phí năng lượng (Y)

XY

X2

1

500

2.250

1.125.000

250.000

2

750

2.375

1.781.250

562.500

3

1.000

2.500

2.500.000

1.000.000

4

1.100

2.550

2.805.000

1.210.000

5

950

2.475

2.351.250

902.500

6

700

2.350

1.645.000

490.000

Cộng

5.000

14.500

12.207.500

4.415.000

 

Ta có hệ phương trình:

Vậy phương trình chi phí năng lượng có dạng: Y=500X+ 2.000.000 (đ)