Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua 2021

1. Trường hợp: Hóa đơn sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế:
Theo hướng dẫn tại khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

=> Vậy là: Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập mà có ghi sai tên công ty, địa chỉ người mua thì các bạn không cần phân biệt hóa đơn đó đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế. 
Hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai tên công ty hoặc địa chỉ người mua trước đó để giải trình khi cơ quan thuế có yêu cầu)
Dưới đây, Kế Toán Việt Hưng sẽ cung cấp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để các bạn tham khảo:

* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty người mua:
Ví dụ:
– Ngày 01/3/2021, công ty Việt Hưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002356, ký hiệu TU/21P công ty TNHH Thành An Nguyễn

Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:
+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An
+ Mã số thuế: 0106325645
– Ngày 03/03/2021, công ty TNHH Thành An Nguyễn phát hiện ra hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P đã nhận ngày 01/03/2021 bị sai tên công ty (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)
=> Vì đây là trường hợp ghi sai tên công ty nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Công ty Kế Toán Việt Hưng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tên công ty người mua trên hóa đơn:

Trường hợp tên người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:
 “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”…
(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)
* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ người mua:
Ví dụ: 
– Ngày 01/02/2021, công ty Việt Hưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002301, ký hiệu TU/21P công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh

Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:
+ Tên đơn vị: công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh
+ Địa chỉ: số 96 đường Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
+ Mã số thuế: 0106235425
– Ngày 05/3/2021, công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh phát hiện ra hóa đơn số 0002301, ký hiệu TU/20P đã nhận ngày 01/02/2021 bị sai địa chỉ người mua (sai quận) (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)
=> Vì đây là trường hợp ghi sai địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Công ty Kế Toán Việt Hưng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tiêu thức: địa chỉ người mua trên hóa đơn:

Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” 
nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

2. Trường hợp: Hóa đơn sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi sai cả mã số thuế:

Đối với trường hợp này, thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh cho các sai sót trên hóa đơn thì người bán còn phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho các sai sót đó.