Cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa có phải xuất hóa đơn không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì các hoạt động cho vay hàng hóa, cho mượn hàng hóa hoặc hoàn trả hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung bắt buộc.

Cụ thể, Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. ”

=> Do đó, khi doanh nghiệp có các hoạt các hoạt động cho vay hàng hóa, cho mượn hàng hóa hoặc hoàn trả hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung bắt buộc

Các bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn về việc xuất hóa đơn khi cho vay hàng hóa, cho mượn hàng hóa hoặc trả lại hàng hóa tại các công văn sau:

1. Công văn số 1752/TCT-CS ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế
2. Công văn số 1469/TCT-CS ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử