Xây dựng hệ thống báo cáo chi phí, doanh thu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh

Xây dựng hệ thống báo cáo chi phí, doanh thu, lợi nhuận hoạt động kinh doanh

Hệ thống báo cáo chi phí hoạt động kinh doanh

Chi phí thể hiện đa dạng theo yêu cầu quản trị, tuy nhiên thông tin chi phí cần được thể hiện đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí theo những lĩnh vực thiết yếu sau trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Chi phí thực tế và chi phí tiềm ẩn: nhằm cung cấp đầy đủ, toàn diện chi phí doanh nghiệp trong xã hội, trong sự biến đổi môi trường hoạt động kinh doanh.
 • Các yếu tố chi phí: nhằm cung cấp thông tin về hình thái vật chất, nguồn vật chất ban đầu liên quan đến chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí theo chức năng: cung cấp thông tin chi phí theo từng chức năng hoạt động kinh doanh trong môi trường pháp lý doanh nghiệp hoạt động.
 • Chi phí theo quan hệ kỳ tính kết quả, theo cách ứng xử, theo tính hữu ích, theo tính hiệu quả: nhằm cung cấp thông tin về quan hệ, đặc điểm biến động, tính hữu ích, tính hiệu quả của chi phí trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi phí theo công đoạn, theo chuỗi giá trị hay kết hợp giữa công đoạn với chuỗi giá trị: nhằm cung cấp thông tin chi phí theo các phương thức quản trị của nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Chi phí theo trung tâm trách nhiệm: nhằm cung cấp thông tin chi phí theo hệ thống trách nhiệm trong mô hình tổ chức quản trị tại doanh nghiệp.

Do đó, hệ thống báo cáo chi phí theo tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp bao gồm các báo cáo sau:

 • Báo cáo chi phí hoạt động kinh doanh thực tế và tiềm ẩn trên cơ sở chi tiết chi phí theo các yếu tố chi phí, hoặc theo chức năng chi phí, hoặc theo chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ, hoặc theo biến phí và định phí, hoặc theo chi phí hữu ích và không hữu ích, hoặc theo chi phí hiệu quả và chi phí không hiệu quả, hoặc theo chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.
 • Báo cáo chi phí hoạt động kinh doanh theo công đoạn, theo chuỗi giá trị trên cơ sở chi tiết chi phí theo các yếu tố chi phí, hoặc theo chức năng chi phí, hoặc theo chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ, hoặc theo biến phí và định phí, hoặc theo chi phí hữu ích và không hữu ích, hoặc theo chi phí hiệu quả và chi phí không hiệu quả, hoặc theo chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.
 • Báo cáo chi phí hoạt động kinh doanh theo từng trung tâm trách nhiệm trên cơ sở chi tiết chi phí theo các yếu tố chi phí, hoặc theo chức năng chi phí, hoặc theo chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ, hoặc theo biến phí và định phí, hoặc theo chi phí hữu ích và không hữu ích, hoặc theo chi phí hiệu quả và chi phí không hiệu quả, hoặc theo chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được.

Hệ thống báo cáo doanh thu hoạt động kinh doanh

Thu nhập thể hiện rất đa dạng, tuy nhiên thu nhập cần được thể hiện theo yêu cầu quản trị thu nhập ở những lĩnh vực sau:

 • Thu nhập thực tế và thu nhập tiềm ẩn: nhằm thể hiện đầy đủ, toàn diện thu nhập của doanh nghiệp trong xã hội, trong sự biến đổi của môi trường hoạt động kinh doanh.
 • Thu nhập theo tính chất ban đầu: thể hiện thu nhập theo loại hình hoạt động tạo ra thu nhập.
 • Thu nhập theo chức năng hoạt động: Nhằm thể hiện cụ thể thu nhập của từng hoạt động kinh doanh trong môi trường pháp lý mà doanh nghiệp hoạt động.
 • Thu nhập theo công đoạn, theo chuỗi giá trị hay sự kết hợp giữa công đoạn với chuỗi giá trị: nhằm thể hiện thu nhập theo phương thức quản trị.
 • Thu nhập theo các trung tâm trách nhiệm: nhằm thể hiện thu nhập theo hệ thống trách nhiệm trong mô hình tổ chức quản trị ở doanh nghiệp.

Do đó, hệ thống báo cáo thu nhập theo tiêu chuẩn nội bộ của doanh nghiệp bao gồm các mẫu báo cáo sau:

 • Báo cáo thu nhập thực tế và thu nhập tiềm ẩn trên cơ sở chi tiết thu nhập theo tính chất ban đầu hoặc theo chức năng hoạt động.
 • Báo cáo thu nhập theo công đoạn, chuỗi giá trị hay kết hợp giữa công đoạn với chuỗi giá trị trên cơ sở chi tiết thu nhập theo tính chất ban đầu, hoặc theo chức năng hoạt động.
 • Báo cáo thu nhập theo trung tâm trách nhiệm trên cơ sở chi tiết thu nhập theo tính chất ban đầu, hoặc theo chức năng hoạt động, theo công đoạn, theo chuỗi giá trị hay theo sự kết hợp công đoạn với chuỗi giá trị.

Chi tiết yêu cầu Xây dựng hệ thống báo cáo định kế quả hoạt động kinh doanh tại đây:

Hệ thống báo cáo lợi nhuận hoạt động kinh doanh

Hệ thống báo cáo lợi nhuận cung cấp thông tin lợi nhuận trong mối quan hệ chi phí phù hợp với thu nhập của các hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hệ thống báo cáo lợi nhuận gồm các bảng báo cáo như sau:

 • Báo cáo lợi nhuận thực tế và lợi nhuận tiềm ẩn thể hiện toàn diện lợi nhuận trong mối quan hệ giữa chi phí thực tế, chi phí tiềm ẩn phù hợp với thu nhập thực tế, thu nhập tiềm ẩn gắm liền với xã hội và sự biến đổi của môi trường hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lợi nhuận theo công đoạn, theo chuỗi giá trị, hay theo sự kết hợp đông đoạn với chuỗi giá trị thể hiện lợi nhuận trong mỗi quan hệ giữa chi phí phù hợp với thu nhập theo phương thức quản trị.
 • Báo cáo lợi nhuận theo các trung tâm trách nhiệm thể hiện lợi nhuận trong mối quan hệ giữa chi phí phù hợp với thu nhập của từng trung tâm trách nhiệm trong mô hình tổ chức quản trị ở doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu quản trị lợi nhuận, thu nhập và chi phí trên báo cáo lợi nhuận được thể hiện linh hoạt thành những chi tiết thu nhập và chi phí phù hợp khác nhau. Ví dụ, thu nhập được chi tiết theo tính chất ban đầu, theo chức năng, chi phí phù hợp được chi tiết theo yếu tố chi phí, theo chức năng chi phí, theo chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ, theo biến phí và định phí, theo chi phí hữu ích và chi phí không hữu ích, theo chi phí hiệu quả và chi phí không hiệu quả.