Viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý có 30% tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng thì xếp loại gì?

Viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý có 30% tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng thì xếp loại gì?

Viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý có 30% tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng thì xếp loại gì? Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý là gì?

Viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý có 30% tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng thì xếp loại gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a) Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;

b) Có trên 20% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả;

c) Có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

d) Đối với viên chức tham gia kiểm toán: Trong năm đánh giá, có 01 cuộc kiểm toán xếp loại thành viên đoàn kiểm toán mức “Còn hạn chế” hoặc phải điều chỉnh kết quả kiến nghị kiểm toán do kiến nghị sai quy định.

Như vậy, đối với viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý có 30% tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng thì xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

)

Những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý là gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; đánh giá cụ thể các công việc được giao, các công việc đã hoàn thành. Việc đánh giá thể hiện mức độ hoàn thành (tỷ lệ %) về khối lượng công việc được giao, chất lượng công việc, tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc ở từng vị trí, từng thời gian so với yêu cầu (đúng hay chậm tiến độ), những hạn chế, lỗi, sai sót, vi phạm, khuyết điểm nếu có. Việc hoàn thành về chất lượng và tiến độ trong việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao;

– Thái độ phục vụ nhân dân đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến công chức, viên chức;

– Đối với công chức, viên chức tham gia hoạt động kiểm toán, ngoài nội dung trên còn phải đánh giá thêm các nội dung sau: Việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thông qua công tác đánh giá, xếp loại thành viên trong Đoàn kiểm toán của từng cuộc kiểm toán theo quy định; kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có).

Theo đó, những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý gồm:

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

– Việc hoàn thành về chất lượng và tiến độ trong việc thực hiện nhiệm vụ đột xuất được giao;

– Thái độ phục vụ nhân dân đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến viên chức;

Ngoài ra, đối với viên chức tham gia hoạt động kiểm toán còn đánh giá về:

+ Việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán thông qua công tác đánh giá, xếp loại thành viên trong Đoàn kiểm toán của từng cuộc kiểm toán theo quy định;

+ Kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (nếu có).

Ai có thẩm quyền đánh giá và xếp loại lượng viên chức Kiểm toán nhà nước không giữ chức vụ quản lý?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức

1. Công chức, viên chức căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác và chịu trách nhiệm về kết quả tự nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng của mình.

2. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm về kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả công chức, viên chức biệt phái).

3. Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xếp loại chất lượng và thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với Vụ trưởng và tương đương.