Việc bán hàng online trên các nên tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook có phải thực hiện đăng ký kinh doanh hay không?