Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất được quy định như thế nào? Hướng dẫn cách điền mẫu sổ đúng nhất? Đây là câu hỏi của anh X.N đến từ Hưng Yên.

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất?

Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán.

Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

sổ chi tiết thanh toán

Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn?

Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S31-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán.

– Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng.

– Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.

– Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập thì sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán được mở từ thời điểm nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập thì sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán được mở từ thời điểm nào, thì căn cứ theo khoản 1 Điều 124 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký
1. Mở sổ
Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:
– Đối với sổ kế toán dạng quyển: Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
– Đối với sổ tờ rời: Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.
2. Ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.
3. Khoá sổ: Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập, sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán.

Và sổ phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ.

Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.