Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi hồ sơ đề nghị thành lập có thông tin sai sự thật không?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi: Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi hồ sơ đề nghị thành lập có thông tin sai sự thật không? Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán không? Câu hỏi của chị M (Khánh Hòa).

Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có bị thu hồi quyết định thành lập khi hồ sơ đề nghị thành lập có thông tin sai sự thật không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 99/2020/TT-BTC có quy định về văn phòng đại diện cụ thể như sau:

Văn phòng đại diện

1. Tên văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” và tuân thủ quy định về tên văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện có thông tin sai sự thật;

c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập văn phòng đại diện.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp nêu trên.

Theo đó, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ bị thu hồi quyết định thành lập khi hồ sơ đề nghị thành lập có thông tin sai sự thật.

Văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán không?

Theo quy định tại Điều 192 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định về điều kiện thành lập văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện trong nước của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1. Văn phòng đại diện là đơn vị thuộc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 190 Nghị định này;

b) Có trụ sở cho hoạt động của văn phòng đại diện.

2. Văn phòng đại diện không được thực hiện hoạt động kinh doanh, không được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán, quản lý tài sản cho khách hàng ủy thác, tư vấn đầu tư, không được trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế. Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nội dung sau đây:

a) Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

b) Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện;

c) Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Như vậy, theo quy định này thì văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện được hạn chế chỉ bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nội dung sau đây:

– Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;

– Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại địa điểm đặt văn phòng đại diện;

– Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án, hợp đồng thỏa thuận đã ký kết liên quan đến lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Chưa hoạt động kinh doanh thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có được tăng vốn điều lệ hay không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 187 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định về tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán như sau:

Phát hành, chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

1. Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được tăng vốn điều lệ khi chưa chính thức tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Như vậy, theo quy định nêu trên, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được tăng vốn điều lệ khi chưa chính thức tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Việc tăng vốn cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp. Việc tăng vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về chứng khoán và doanh nghiệp.