Trường hợp người nộp thuế có tài sản mà chết thì có được xóa nợ thuế không? Nếu có thì xóa toàn bộ hay xóa bao nhiêu phần trăm?