Trong mọi trường hợp, đơn vị kế toán đều phải bố trí kế toán trưởng đúng không? Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của những ai?

Trong mọi trường hợp, đơn vị kế toán đều phải bố trí kế toán trưởng đúng không? Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của những ai?

Tôi có một câu hỏi liên quan đến kế toán trưởng như sau: Trong mọi trường hợp, đơn vị kế toán đều phải bố trí kế toán trưởng đúng không? Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của những ai? Câu hỏi của chị N.T.T ở Lâm Đồng.

Trong mọi trường hợp, đơn vị kế toán đều phải bố trí kế toán trưởng đúng không?

Việc đơn vị kế toán đều có phải bố trí kế toán trưởng trong mọi trường hợp không, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như sau:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
2. Phụ trách kế toán:
a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Theo đó, đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng, trừ những trường hợp sau:

(1) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước gồm:

– Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm.

– Đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

(2) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Kế toán trưởng của đơn vị kế toán chịu sự lãnh đạo của những ai?

Người lãnh đạo kế toán trưởng của đơn vị kế toán được quy định tại Điều 53 Luật Kế toán 2015 như sau:

Kế toán trưởng
1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Theo quy định trên, kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Trường hợp đơn vị kế toán có đơn vị kế toán cấp trên thì kế toán trưởng đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ và người đại diện theo pháp luật.

Kế toán trưởng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán tối thiểu là bao nhiêu năm?

Thời gian công tác thực tế về kế toán tối thiểu của kế toán trưởng được quy định tại Điều 54 Luật Kế toán 2015 như sau:

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

Như vậy, kế toán trưởng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán tối thiểu như sau:

– Ít nhất 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

– Ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.