Công ty sản xuất phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong 15 năm trong trường hợp nào năm 2024? Mức ưu đãi là bao nhiêu?