Trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 công chức và người lao động có trách nhiệm như thế nào?

Trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 công chức và người lao động có trách nhiệm như thế nào?

Trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 công chức và người lao động có trách nhiệm như thế nào? Cuộc họp toàn thể công chức và người lao động của đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 được tổ chức về vấn về gì?

Trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 công chức và người lao động có trách nhiệm như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 ban hành kèm theo Quyết định 153/QĐ-KTNN năm 2021 về trách nhiệm của công chức và người lao động trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 gồm:

– Chấp hành nghiêm và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, tuân thủ quy trình xử lý công việc; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước cấp quản lý trực tiếp về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc được giao;

– Phối hợp với công chức, người lao động khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo Lãnh đạo phòng và Phó Kiểm toán trưởng trực tiếp phụ trách về việc thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề còn có ý kiến khác nhau, vượt quá thẩm quyền, mới phát sinh hoặc có vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

– Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Công chức phải có kế hoạch học tập thường xuyên để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, chủ động tìm các hình thức học tập phù hợp với nhiệm vụ, công việc được giao và tình hình thực tế của bản thân;

Công chức có nguyện vọng hoặc được cử đi học ở trong và ngoài Kiểm toán nhà nước phải được Kiểm toán trưởng đồng ý và trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước quyết định;

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, nội quy, quy chế của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 và sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp;

– Trường hợp vắng mặt vì việc riêng: nếu nghỉ từ 01 ngày trở xuống phải xin phép Trưởng phòng, trên 01 ngày làm việc thì phải được sự đồng ý của Kiểm toán trưởng;

– Thủ tục, quy trình giải quyết chế độ nghỉ phép hàng năm; nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng, nghỉ ốm đau, thai sản được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Kiểm toán nhà nước.

Cuộc họp toàn thể công chức và người lao động của đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 được tổ chức về vấn về gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 ban hành kèm theo Quyết định 153/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Các loại cuộc họp, hội nghị

Các cuộc họp do Kiểm toán trưởng chủ trì gồm có:

– Họp giao ban Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III;

– Họp giao ban cán bộ chủ chốt giữa Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III, Lãnh đạo các phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

– Họp toàn thể công chức, người lao động KTNN chuyên ngành III về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc các nhiệm vụ của đơn vị;

– Họp (hội nghị) triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết…;

– Họp giải quyết công việc chuyên môn và triển khai các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được quy định;

– Họp, làm việc với đại diện các cơ quan liên quan theo uỷ quyền của Lãnh đạo KTNN;

– Các cuộc họp đột xuất với Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III, Lãnh đạo các phòng và công chức, người lao động khi thấy cần thiết;

– Các cuộc họp, làm việc khác do Kiểm toán trưởng quyết định. Kiểm toán trưởng có thể ủy quyền cho Phó Kiểm toán trưởng chủ trì các cuộc họp.

Theo đó, cuộc họp toàn thể công chức và người lao động của đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 được tổ chức về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc các nhiệm vụ của đơn vị.

Công chức và người lao động được cung cấp những thông tin gì về hoạt động của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 ban hành kèm theo Quyết định 153/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Cung cấp thông tin về hoạt động của KTNN chuyên ngành III

1. Công chức, người lao động của KTNN chuyên ngành III được thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị, KTNN theo phạm vi, nội dung và hình thức thông tin được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ của KTNN, Quy chế thực hiện dân chủ của KTNN chuyên ngành III.

2. Theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán trưởng có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật và của KTNN.

3. Công chức, người lao động thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật phát ngôn của cơ quan, đơn vị. Chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện theo quy định của pháp luật và của KTNN.

Như vậy, công chức và người lao động trong đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3 được cung cấp những thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của đơn vị, Kiểm toán nhà nước theo phạm vi, nội dung và hình thức thông tin được quy định tại Quy chế thực hiện dân chủ của Kiểm toán nhà nước, Quy chế thực hiện dân chủ của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành 3.