Trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi là trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị N.V.T.T đến từ Bình Dương.

Trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán Nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 về trách nhiệm của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán Nhà nước gồm:

– Xây dựng, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán sau khi được ban hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán trong phạm vi nhiệm vụ được giao, phù hợp với hình thức kiểm soát thực hiện.

– Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định của Kiểm toán nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; kiến nghị Tổng Kiểm toán nhà nước xử lý tập thể, cá nhân không tuân thủ quy định về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, hồ sơ kiểm toán.

– Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán và các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

– Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Kiểm toán nhà nước; kịp thời báo cáo, tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước để chỉ đạo, xử lý khi phát hiện các sai sót, hạn chế nghiêm trọng có ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán hoặc các hành vi vi phạm pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước, các quy định khác của Kiểm toán nhà nước.

– Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm 2.3 khoản 2 Điều 6 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023 khi được giao chủ trì các cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán; thực hiện kiểm soát các hành vi theo quy định tại Điều 4 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

– Tổ trưởng tổ kiểm soát và Thành viên tổ kiểm soát của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán có trách nhiệm theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023; tự kiểm soát các hành vi quy định tại Điều 4 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

– Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước dưới những hình thức nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 về hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán gồm:

– Giám sát hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

– Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán.

– Kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

– Kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành BCKT.

– Kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Mục đích của việc kiểm soát chất lượng Kiểm toán nhà nước là gì?

Mục đích của việc kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước, căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024, nhằm:

– Đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, Chuẩn mực KTNN, Quy trình kiểm toán của KTNN, hướng dẫn kiểm toán, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, KHKT được duyệt và các quy định khác có liên quan trong quá trình tổ chức, thực hiện, quản lý các cuộc kiểm toán của KTNN.

– Phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong tổ chức, thực hiện, quản lý hoạt động kiểm toán và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán;

– Củng cố cơ sở pháp lý, bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp cho các kết quả kiểm toán;

– Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc biểu hiện sai sót, sai phạm, bỏ sót kết quả (nếu có), hạn chế những vấn đề có thể gây hậu quả trong hoạt động kiểm toán hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc kiểm toán góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro kiểm toán.

– Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán, tăng cường tính hiệu lực của kiến nghị kiểm toán, tính minh bạch, sự tin cậy đối với hoạt động kiểm toán, nâng cao uy tín của KTNN.

– Phát hiện những bất cập để đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định về kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của KTNN.