Tòa án đang giải quyết phá sản có được ủy thác tư pháp cho Tòa án nơi có bất động sản để tiến hành định giá tài sản không?

image_pdfimage_print
Cho tôi hỏi là Tòa án đang giải quyết phá sản có được ủy thác tư pháp cho Tòa án nơi có bất động sản để tiến hành định giá tài sản không? Cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp để định giá tài sản là bất động sản ở nước ngoài trong vụ việc phá sản? Câu hỏi của chị T đến từ Đà Nẵng.

Tòa án đang giải quyết phá sản có được ủy thác tư pháp cho Tòa án nơi có bất động sản để tiến hành định giá tài sản không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật Phá sản 2014 về ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản thì trong quá trình giải quyết phá sản, Tòa án nhân dân có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án nhân dân khác thu hồi tài sản, lấy lời khai của những người tham gia thủ tục phá sản, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc biện pháp khác để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản.

Như vậy, Tòa án đang giải quyết phá sản có thể ủy thác tư pháp cho Tòa án nơi có bất động sản để tiến hành định giá tài sản hỗ trợ cho việc giải quyết phá sản.

Lưu ý: Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản liên quan đến việc ủy thác và công việc ủy thác cụ thể.

Tòa án nhân dân nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy thác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.

Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Toà án đã ra quyết định ủy thác.

Cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp để định giá tài sản là bất động sản ở nước ngoài trong vụ việc phá sản?

Thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC như sau:

Thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam

1. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam là Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự có phát sinh ủy thác tư pháp ra nước ngoài thì lập hồ sơ theo quy định tại Điều 11 của Luật tương trợ tư pháp và Điều 11 của Thông tư liên tịch này, gửi tới cơ quan tương ứng cấp tỉnh quy định tại khoản 1 Điều này để thực hiện theo thủ tục chung.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp để định giá tài sản là bất động sản ở nước ngoài trong vụ việc phá sản bao gồm:

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Tòa án nhân dân cấp cao;

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

– Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;

– Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

– Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tòa án nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự có phát sinh ủy thác tư pháp ra nước ngoài thì lập hồ sơ và gửi tới cơ quan tương ứng cấp tỉnh để thực hiện ủy thác tư pháp.

Tòa án yêu cầu ủy thác tư pháp để định giá tài sản là bất động sản ở nước ngoài nhận kết quả thực hiện ủy thác từ cơ quan nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thực hiện ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp về Bộ Ngoại giao.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi về, Bộ Ngoại giao chuyển văn bản thông báo cho Bộ Tư pháp.

Và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thực hiện ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp cho cơ quan đã yêu cầu ủy thác tư pháp của Việt Nam.

Như vậy, Tòa án yêu cầu ủy thác tư pháp để định giá tài sản là bất động sản ở nước ngoài sẽ nhận kết quả thực hiện ủy thác tư pháp từ Bộ Tư pháp.