Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng kiểm toán? Thực hiện kiểm soát bằng những hình thức nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm như thế nào trong việc kiểm soát chất lượng kiểm toán? Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền từ chối cung cấp những thông tin tài liệu nào? Câu hỏi của anh B đến từ Gia Lai.

Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm như thế nào trong kiểm soát chất lượng kiểm toán?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 về trách nhiệm của tổ trưởng tổ kiểm toán trong kiểm soát chất lượng kiểm toán như sau:

– Tổ chức hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán theo quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn của Tổ kiểm toán;

– Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực về tình hình và kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán.

– Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm toán tra kiến nghị và cấp có thẩm quyền về kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổ chức khắc phục, xử lý những hạn chế, sai sót qua kiểm soát theo ý kiến của Trưởng đoàn kiểm toán kiến nghị.

– Phối hợp, cung cấp và chỉ đạo các thành viên Tổ kiểm toán cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình làm rõ các vấn đề liên quan theo yêu cầu của các đơn vị, bộ phận, cá nhân có thẩm quyền trong hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định của quy chế này;

– Ký biên bản làm việc với đơn vị, bộ phận, cá nhân có thẩm quyền thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

– Xử lý theo thẩm quyền ngay khi phát hiện các sai sót, hạn chế qua kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán;

– Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho Trưởng đoàn kiểm toán và kiến nghị Kiểm toán trưởng để xử lý theo quy định;

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm toán kiến nghị, Kiểm toán trưởng về kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra.

– Chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm 3.1 khoản 3 Điều 6 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023;

– Thực hiện kiểm soát theo phạm vi và thẩm quyền đối với các hành vi theo quy định tại Điều 4 Quy định 131-QĐ/TW năm 2023;

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng, Tổng Kiểm toán nhà nước và pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

– Chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật hồ sơ, tài liệu trong kiểm soát chất lượng kiểm toán theo quy định pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.

Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền từ chối cung cấp những thông tin tài liệu nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Trách nhiệm, quyền hạn Tổ trưởng tổ kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm tra

2. Quyền hạn

a) Yêu cầu thành viên Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm soát chất lượng kiểm toán.

b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc nội dung, phạm vi kiểm soát; báo cáo Trưởng đoàn các vấn đề chưa thống nhất về kết quả và kiến nghị kiểm soát của các đơn vị, bộ phận, cá nhân thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

c) Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, kiểm tra cung cấp thông tin liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của KTVNN và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi, nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán.

d) Báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm tra kiến nghị về các hành vi vi phạm của các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Như vậy, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền từ chối cung cấp những thông tin tài liệu không thuộc nội dung và phạm vi kiểm soát.

Tổ trưởng Tổ kiểm toán thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán bằng những hình thức nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Cách thức tổ chức, thực hiện kiểm soát

Tổ trưởng tổ kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm tra trong phạm vi thẩm quyền thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán theo các nội dung quy định tại Điều 38 thông qua các hình thức:

1. Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra, soát xét hồ sơ, tài liệu kiểm toán, hồ sơ kiểm tra kiến nghị kiểm toán; hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ và các thành viên của Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra.

2. Tổ trưởng có thể phân công thành viên Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra, soát xét hồ sơ, tài liệu của Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra và các thành viên khác trong Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra; có thể phân công thành viên Tổ kiểm toán, Tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra chéo khi cần thiết.

3. Hồ sơ, tài liệu để Tổ trưởng tổ kiểm toán thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán được quy định cụ thể tại Mục A.II Phụ lục số 01.

Theo đó, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có thể trực tiếp hoặc phân công thành viên Tổ kiểm toán kiểm tra, soát xét hồ sơ, tài liệu kiểm toán, hồ sơ kiểm tra kiến nghị kiểm toán, hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ và các thành viên của Tổ.