Cấp bao nhiêu tài khoản định danh cho mỗi đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước để sử dụng hệ thống thư điện tử?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là mỗi đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước được cấp bao nhiêu tài khoản định danh để sử dụng hệ thống thư điện tử? Tài khoản định danh bị thu hồi thì có yêu cầu cấp mới được không? Câu hỏi của anh K đến từ Long An.

Cấp bao nhiêu tài khoản định danh cho mỗi đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước để sử dụng hệ thống thư điện tử?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Quản lý tài khoản định danh

1. Mỗi người dùng là cá nhân được cấp 01 tài khoản định danh cá nhân để sử dụng, khai thác hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước và chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản định danh của mình theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước. Thông tin tài khoản định danh cá nhân được đồng bộ với thông tin cán bộ được lưu trữ trên phần mềm Quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước.

2. Mỗi đơn vị, tổ chức trực thuộc Kiểm toán nhà nước (bao gồm đơn vị cấp phòng) được cấp 01 tài khoản định danh tổ chức để sử dụng hệ thống thư điện tử của Kiểm toán nhà nước. Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản định danh tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.

3. Tài khoản định danh của bên thứ ba được cấp khi có yêu cầu hợp lệ của các cấp có thẩm quyền. Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản định danh chịu trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản định danh theo quy định của pháp luật và Kiểm toán nhà nước.

4. Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản quản trị phần mềm, tài khoản đặc quyền theo các quy định của Kiểm toán nhà nước.

Như vậy, theo quy định trên thì mỗi đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (bao gồm đơn vị cấp phòng) được cấp 01 tài khoản định danh tổ chức để sử dụng hệ thống thư điện tử của Kiểm toán nhà nước.

Tài khoản định danh tổ chức sẽ do thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng.

Tài khoản định danh của đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước bị thu hồi thì có yêu cầu cấp mới được không?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 như sau:

Điều kiện, trình tự thực hiện cấp mới tài khoản định danh cá nhân, tài khoản định danh tổ chức

2. Đối với tài khoản định danh tổ chức

a) Điều kiện cấp mới:

– Đơn vị, tổ chức chưa được cấp tài khoản định danh hoặc đã được cấp tài khoản định danh nhưng bị thu hồi.

– Có văn bản đề nghị của đơn vị, tổ chức và gửi đến Trung tâm Tin học theo mẫu tại Phụ lục 01 của Quy chế này.

b) Trình tự cấp mới: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hợp lệ, Trung tâm Tin học thực hiện cấp mới tài khoản định danh và thông báo cho đơn vị, tổ chức.

Như vậy, trong trường hợp đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước bị thu hồi tài khoản định danh thì có thể yêu cầu cấp tài khoản định danh mới.

Đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có cần phải thay đổi mật khẩu tài khoản định danh định kỳ không?

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng tài khoản định danh của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1152/QĐ-KTNN năm 2021 về quản lý mật khẩu tài khoản định danh như sau:

Quản lý mật khẩu tài khoản định danh

1. Đặt mật khẩu

a) Mật khẩu phải bao gồm số (1..9) chữ thường (a..z), chữ in hoa (A..Z) và ký tự đặc biệt (!,@,#,..).

b) Mật khẩu không chứa các thông tin liên quan đến cá nhân (họ và tên, số điện thoại, quê quán, ngày sinh).

c) Không đặt mật khẩu của tài khoản định danh do Kiểm toán nhà nước cấp trùng với mật khẩu các tài khoản khác của cá nhân.

d) Căn cứ vào mức độ quan trọng của từng loại tài khoản định danh, việc đặt mật khẩu theo quy tắc sau:

– Đối với tài khoản định danh cá nhân, tài khoản định danh tổ chức và tài khoản định danh của bên thứ ba:

+ Mật khẩu có độ dài tối thiểu 8 ký tự.

+ Mật khẩu phải được thay đổi trong lần đầu sử dụng và thay đổi theo định kỳ 03 tháng/lần.

– Đối với tài khoản quản trị phần mềm:

+ Mật khẩu có độ dài tối thiểu 12 ký tự.

+ Mật khẩu phải được thay đổi trong lần đầu sử dụng và thay đổi theo định kỳ 01 tháng/lần.

– Đối với tài khoản đặc quyền: Trung tâm Tin học quy định và thiết lập các chính sách đặt mật khẩu của tài khoản đặc quyền để đảm bảo an toàn, bảo mật.

Như vậy, đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước phải thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản định danh định kỳ 03 tháng/lần trong quá trình sử dụng.