Tổ chức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá 45 ngày thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu?

Tổ chức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá 45 ngày thì bị xử phạt vi phạm hành chính bao nhiêu?