Thu thập thông tin để xây dựng báo cáo ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia bao gồm những gì?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là việc thu thập thông tin để xây dựng báo cáo ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia là thu thập những thông tin gì? Câu hỏi của anh H đến từ Bình Định.

Thu thập thông tin để xây dựng báo cáo ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-KTNN năm 2023, những thông tin mà Kiểm toán nhà nước cần thu thập để xây dựng báo cáo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia gồm:

– Thông tin tổng quan về dự án quan trọng quốc gia:

+ Mục tiêu, phạm vi, quy mô;

+ Nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn, phương án huy động vốn;

+ Phương án phân chia các dự án thành phần, tiểu dự án;

+ Giải pháp tổ chức thực hiện;

+ Thông tin về hình thức đầu tư; công nghệ, kỹ thuật, các điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng;

+ Phương án đầu tư và quy mô các hạng mục đầu tư;

+ Tiến độ thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư;

+ Phương án giải phóng mặt bằng tái định cư, biện pháp bảo vệ môi trường.

– Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội và quy hoạch: quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 05 năm; quy hoạch ngành, vùng có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia.

– Kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện các các dự án quan trọng quốc gia trong giai đoạn trước; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và quản lý chương trình, dự án (nếu có).

– Thông tin về tình hình Ngân sách nhà nước: thông tin tổng quát về kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 05 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm có liên quan.

– Thông tin kết quả, kiến nghị kiểm toán, thực hiện kiến nghị kiểm toán liên quan đến dự án quan trọng quốc gia.

– Các thông tin, số liệu cần thiết khác (nếu có).

Kiểm toán nhà nước thu thập thông tin để làm báo cáo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia từ những nguồn nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-KTNN năm 2023, Kiểm toán nhà nước thu thập thông tin để làm báo cáo ý kiến về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia từ những nguồn sau:

– Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công; các hồ sơ tài liệu chủ yếu làm căn cứ để lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan.

– Các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản khác của Quốc hội, Chính phủ về quản lý, điều hành NSNN, phát triển kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia.

– Các báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia của Hội đồng thẩm định thuộc cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án và của Hội đồng thẩm định nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập; các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án quan trọng quốc gia; các báo cáo giám sát của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội liên quan đến việc tổ chức, thực hiện dự án quan trọng quốc gia (nếu có).

– Báo cáo của Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan đến tình hình thực hiện dự án quan trọng quốc gia có liên quan; các văn bản liên quan đến việc triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về dự án quan trọng quốc gia đang xin ý kiến.

– Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các dự án quan trọng quốc gia.

– Cơ sở dữ liệu của Kiểm toán nhà nước có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia.

– Các nguồn thông tin khác: kế hoạch, chương trình; báo cáo của các cơ quan trung ương, địa phương hàng năm; các phiên thảo luận và chất vấn của Quốc hội; các nội dung được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, thông tin đại chúng; các công trình khoa học, tài liệu, thông tin liên quan đến quan điểm của chuyên gia; văn bản liên quan đến chiến lược, quy hoạch; các tài liệu khác có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia.

Thu thập thông tin được thực hiện bằng những phương pháp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Hướng dẫn việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-KTNN năm 2023, việc thu thập thông tin được thực hiện bằng những phương pháp chính sau:

– Gửi văn bản yêu cầu cung cấp.

– Thu thập thông tin, tài liệu tại các hội nghị, hội thảo; các cuộc giám sát trực tiếp tại các địa phương/đơn vị có liên quan đến dự án quan trọng quốc gia (nếu có).

– Phỏng vấn trực tiếp các nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Sử dụng các thông tin, tài liệu có liên quan tại các báo cáo kiểm toán đã phát hành và thông tin, tài liệu thu thập được qua quá trình kiểm toán.

– Khai thác trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia của Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Các phương pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước.