Phạm vi kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng được quy định như thế nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là phạm vi kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng được quy định như thế nào? Có bao nhiêu hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán? Câu hỏi của anh K đến từ Huế.

Phạm vi kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Vụ CĐ&KSCLKT thực hiện kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng

1. Phạm vi, địa điểm kiểm soát

a) Phạm vi kiểm soát việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng gồm: (i) Các hoạt động triển khai các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị; việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ và theo Quy chế này, các quy định khác của KTNN; (ii) Chọn mẫu một số Đoàn kiểm toán đang thực hiện và hồ sơ một số Đoàn kiểm toán đã kết thúc để đánh giá chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

b) Địa điểm kiểm soát: Tại trụ sở KTNN hoặc trụ sở đơn vị được kiểm soát. Địa điểm kiểm soát đối với các Đoàn kiểm toán đang thực hiện kiểm toán được chọn mẫu kiểm soát do Vụ trưởng Vụ CĐ&KSCLKT thống nhất với Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.

Theo đó, phạm vi thực hiện kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng bao gồm:

(1) Các hoạt động triển khai các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị; việc tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ và theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024, các quy định khác của Kiểm toán nhà nước;

(2) Chọn mẫu một số Đoàn kiểm toán đang thực hiện và hồ sơ một số Đoàn kiểm toán đã kết thúc để đánh giá chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Thực hiện kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng về những nội dung gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024, thực hiện kiểm soát đối với việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng về những nội dung sau:

(1) Việc phổ biến, triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách, các quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị; việc ban hành chính sách, quy định về kiểm soát chất lượng kiểm toán phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị (nếu có).

(2) Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán.

(3) Kiểm soát việc tổ chức, theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị; việc tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong năm.

(4) Chọn mẫu một số Đoàn kiểm toán đang thực hiện và hồ sơ một số Đoàn kiểm toán đã kết thúc (mỗi Đoàn kiểm toán chọn mẫu một số Tổ kiểm toán) để kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của của Kiểm toán trưởng về nội dung thực hiện kiểm soát hồ sơ đối với các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đã kết thúc kiểm toán; nội dung thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đang thực hiện.

(5) Việc phối hợp với Vụ CĐ&KSCLKT trong thực hiện kế hoạch kiểm soát của Kiểm toán nhà nước và việc tổ chức thực hiện các ý kiến kiểm soát trong các báo cáo kiểm soát của Vụ CĐ&KSCLKT.

(6) Đánh giá công tác tổ chức lập và gửi báo cáo kiểm soát của đơn vị theo quy định; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Kiểm toán trưởng với Tổng Kiểm toán nhà nước; quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động của cuộc kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Có bao nhiêu hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 477/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán và kế hoạch kiểm soát năm của Vụ CĐ&KSCLKT

1. Các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ CĐ&KSCLKT gồm:

a) Giám sát hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

b) Kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp đối với Đoàn kiểm toán.

c) Kiểm soát chất lượng kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán nhà nước.

d) Kiểm soát hồ sơ sau khi phát hành BCKT.

đ) Kiểm soát việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Như vậy, có tổng cộng 05 hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.