Thu nhập từ tiền lương chưa đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập như thế nào theo quy định hiện nay?