Thời gian kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán là bao lâu? Có thể kéo dài thời gian kiểm tra không?

Thời gian kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán là bao lâu? Có thể kéo dài thời gian kiểm tra không?

Tôi có một câu hỏi như sau: Thời gian kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán là bao lâu? Có thể kéo dài thời gian kiểm tra không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Đồng Nai.

Cơ quan nào có quyền kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán?

Quyền kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán thuộc về cơ quan quy định tại Điều 34 Luật Kế toán 2015 như sau:

Kiểm tra kế toán
1. Đơn vị kế toán phải chịu sự kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm tra kế toán chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, trừ các cơ quan quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.
2. Các cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán gồm:
a) Bộ Tài chính;
b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý;
d) Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc.
3. Các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán gồm:
a) Các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Theo quy định trên, cơ quan có quyền kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán gồm:

– Bộ Tài chính.

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ở trung ương quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kiểm tra kế toán các đơn vị kế toán tại địa phương do mình quản lý.

– Đơn vị cấp trên quyết định kiểm tra kế toán đơn vị trực thuộc.

– Cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Nội dung kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán có được xác định trong quyết định kiểm tra không?

Việc có xác định nội dung kiểm tra kế toán đối với đơn vị kế toán trong quyết định kiểm tra không, theo quy định tại Điều 35 Luật Kế toán 2015 như sau:

Nội dung kiểm tra kế toán
1. Nội dung kiểm tra kế toán gồm:
a) Kiểm tra việc thực hiện nội dung công tác kế toán;
b) Kiểm tra việc tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán;
c) Kiểm tra việc tổ chức quản lý và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán;
d) Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật về kế toán.
2. Nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Theo đó, nội dung kiểm tra kế toán phải được xác định trong quyết định kiểm tra, trừ trường hợp cơ quan kiểm tra là cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành về tài chính, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các đơn vị kế toán.

Thời gian kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán là bao lâu? Có thể kéo dài thời gian kiểm tra không?

Việc kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán được thực hiện trong thời gian quy định tại Điều 36 Luật Kế toán 2015 như sau:

Thời gian kiểm tra kế toán
Thời gian kiểm tra kế toán do cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán quyết định nhưng không quá 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động. Trường hợp nội dung kiểm tra phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, kết luận, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán có thể kéo dài thời gian kiểm tra; thời gian kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không quá 05 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

Theo quy định trên, thời gian kiểm tra kế toán tối đa đối với đơn vị kế toán là 10 ngày, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động.

Tuy nhiên, trường hợp nội dung kiểm tra phức tạp, cần có thời gian để đánh giá, đối chiếu, kết luận, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra kế toán có thể kéo dài thời gian kiểm tra.

Thời gian kéo dài đối với mỗi cuộc kiểm tra không quá 05 ngày (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Bộ luật lao động).

Đơn vị kế toán được từ chối việc kiểm tra kế toán không?

Việc đơn vị kế toán được từ chối việc kiểm tra kế toán không, theo quy định tại Điều 38 Luật Kế toán 2015 như sau:

Quyền và trách nhiệm của đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán
1. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có trách nhiệm sau đây:
a) Cung cấp cho đoàn kiểm tra kế toán tài liệu kế toán có liên quan đến nội dung kiểm tra và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;
b) Thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.
2. Đơn vị kế toán được kiểm tra kế toán có các quyền sau đây:
a) Từ chối việc kiểm tra nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 34 hoặc nội dung kiểm tra không đúng với quy định tại Điều 35 của Luật này;
b) Khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp không đồng ý với kết luận của đoàn kiểm tra kế toán.

Như vậy, đơn vị kế toán được quyền từ chối việc kiểm tra kế toán nếu thấy việc kiểm tra không đúng thẩm quyền hoặc nội dung kiểm tra không đúng với quy định.