Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng thì có bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?

Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng thì có bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?

Cho tôi hỏi trường hợp công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng thì có bị đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ không? Câu hỏi của chị N.T.Q.D từ Quảng Bình.

Công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng thì có bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ?

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng được quy định tại khoản 6 Điều 2 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng
6. Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:
a) Công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật;
c) Trường hợp công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Như vậy, theo quy định, trường hợp công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước bị xử lý kỷ luật đảng thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý: Trường hợp hành vi vi phạm của người đó chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

Trường hợp công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước trước hay sau khi đánh giá, xếp loại đảng viên?

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước được quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với công chức, viên chức
1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.
Đối với công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.
2. Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.
3. Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, công chức, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Quy chế này.

Như vậy, theo quy định, việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước được thực hiện trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của đơn vị và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

Tiêu chí chung về ý thức tổ chức kỷ luật để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước gồm những gì?

Tiêu chí chung về ý thức tổ chức kỷ luật được quy định tại khoản 4 Điều 3 Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1368/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức
3. Tác phong, lề lối làm việc
a) Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;
b) Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;
c) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
d) Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ; quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán nhà nước.
4. Ý thức tổ chức kỷ luật
a) Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức;
b) Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị nơi công tác;
c) Thực hiện việc kê khai trung thực và công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định;
d) Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

Theo đó, tiêu chí chung về ý thức tổ chức kỷ luật để đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước gồm các nội dung sau đây:

– Nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của tổ chức;

– Thực hiện đầy đủ các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị nơi công tác;

– Thực hiện việc kê khai trung thực và công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định;

– Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.