Tải về báo cáo tài chính POW – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam 

Tải về đầy đủ báo cáo tài chính POW – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam 

Hầu hết những nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đều biết đọc và phân tích báo cáo tài chính, vì thông qua đó họ sẽ:

  • Đánh giá được sức khoẻ tài chính doanh nghiệp
  • Tìm được dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro để tránh xa và tìm kiếm dấu hiệu cơ hội đầu tư
  • Trọng tâm của phân tích BCTC là dự báo được dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp, để ra được những quyết định đầu cơ thắng lớn

Bài viết “Phân tích chuyên sâu báo cáo tài chính POW” sẽ giúp bạn hiểu hơn về doanh nghiệp PV Power – Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam.

Còn tại bài viết này, Kế Toán Việt Hưng sẽ chỉ chia sẻ báo cáo tài chính POW từ khi niêm yết trên sàn là 2016 đến thời điểm hiện tại là 2021. Vì một nhà đầu tư chuyên nghiệp họ sẽ nghiên cứu công ty mà họ quan tâm từ 5 – 10 năm. Vì đó là một thời gian trung bình để họ có thể đánh giá triển vọng kinh doanh và tiềm lực phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Tải về báo cáo tài chính POW 2021

Báo cáo tài chính theo quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2021 (đã soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 (đã xoát xét)

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021

Tải về báo cáo tài chính POW 2020

Báo cáo tài chính theo năm

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính theo quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020

Tải về báo cáo tài chính POW 2019

Báo cáo tài chính theo năm

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính theo quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019

Tải về báo cáo tài chính POW 2018

Báo cáo tài chính theo năm

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính theo quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

Tải về báo cáo tài chính POW 2017

Báo cáo tài chính theo năm

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính theo quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017

Tải về báo cáo tài chính POW 2016

Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016 (cả năm)

Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (cả năm)

Hy vọng với số lượng báo cáo tài chính POW ở trên, đã đủ để giúp bạn phân tích và đưa ra những nhận định hữu ích cho các quyết định đầu tư của mình!