Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên

image_pdfimage_print

Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuất kho theo PP nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

  1. Nhập kho 2.000kg NVL chính đơn giá 800.000đ/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng.

Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến kho của DN là 3.150.000đ, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

  1. Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ, đơn giá 39.000 đ/kg, TGTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt
  2. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A
  3. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là 1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg
  4. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000.000đ
  5. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000.000 đ, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000.000đ, bộ phận bán hàng là 50.000.000đ, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000.000đ

      7.Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ lương công nhân 6%

  1. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000.000đ, tính cho bộ phận sản xuất là 180.000.000, bộ phận bán hàng là 30.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000.000đ
  2. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000 đ, trong đó TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ
  3. Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính

Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị SP A

Lời giải bài tập

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1.a

Nợ TK 1521 : 2.000*800.000 = 1.600.000.000

Nợ TK 1331 : 160.000.000

Có TK 331 : 1.760.000.000

1b.

Nợ TK 331 : 3.150.000

Có TK 111 : 3.150.000

1c.

Nợ TK 331 : 1.756.850.000

Có TK 112 : 1.760.000.000 – 3.150.000 = 1.756.850.000

2.a

Nợ TK 1522 : 2.000*39.000 = 78.000.000

Nợ TK 1331 : 7.800.000

Có TK 112 : 85.800.000

2b.

Nợ TK 1522 : 2.000.000

Nợ TK 1331 : 100.000

Có TK 111 : 2.100.000

3. Giá NVL xuất kho = 1.000.000*800.000 = 800.000.000

Nợ TK 621 : 800.000.000

Có TK 1521 : 800.000.000

  1. Giá NVL phụ nhập kho 78.000.000+2.000.000 = 80.000.000

Nợ TK 621 : (80.000.000/2.000) *1.500 = 60.000.000

Nợ TK 627 : 80.000.000 – 60.000.000 = 20.000.000

Có TK 1522 : 80.000.000

5a.

Nợ TK 142 : 20.000.000

Có TK 153 : 20.000.000

5b.

Nợ TK 627 : 10.000.000

Có TK 142 : 10.000.000

6.

Nợ TK 622 : 300.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000

Nợ TK 642 : 100.000.000

Có TK 334: 550.000.000

7.

Nợ TK 622 : 300.000.000 *19% = 57.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000*19% = 9.500.000

Nợ TK 642 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 334 : 550.000.000*6% = 33.000.000

Có TK 338 : 137.500.000

8.

Nợ TK 627 : 180.000.000

Nợ TK 641 : 30.000.000

Nợ TK 642 : 40.000.000

Có TK 214 : 250.000.000

9.

Nợ TK 627 : 20.000.000

Nợ TK 641: 10.000.000

Nợ TK 641 : 10.000.000

Nợ TK 131: 4.000.000

Có TK 331 : 44.000.000

10 Kết chuyển CP tính giá thành SP

– Kết chuyển CPNVL phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 : 860.000.000

Có TK 621 : 860.000.000

– Kết chuyển CPNCTT phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 : 357.000.000

Có TK 622 : 357.000.000

– Kết chuyển CPSXC phát sinh trong kỳ

Nợ TK 154 :349.000.000

Có TK 627 ; 20.000.000+10.000.000+100.000.000+19.000.000+180.000.000+20.000.000 = 349.000.000

Đánh giá SPDD cuối kỳ =(40.000.000+ 800.000.000)/(4.000 + 200)*200 = 40.000.000

Tổng giá thành SP nhập kho = 40.000.000 + (860.000.000 + 357.000.000 + 349.000.000) – 40.000.000 =1.566.000.000

Giá thành đơn vị SP = 1.566.000.000/4.000 = 391.500đ/sp

– Nhập kho TP A cuối kỳ

Nợ TK 155 : 1.566.000.000

Có TK 154 : 1.566.000.000