Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SP A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

image_pdfimage_print

Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SP A nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau:

1. Nhập kho 10.000 kg NVLC đơn giá 80.000đ/kg, TGTGT 10 %, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ lô hàng là 2.100.000, gồm TGTGT 5%, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, DN chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ.

2. Nhập kho 2.000kg vật liệu phụ, đơn giá 41.000đ/kg, TGTGT 10 %, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. CP vận chuyển 2.100.000đ, trong đó gồm 5%TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt

3. Xuất kho 1.500 kg NVLC dùng trực tiếp SXSP A

4. Xuất kho 230 KG vật liệu phụ, trong đó dùng trực tiếp SXSP A là 150kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 50 kg, bộ phận bán hàng là 20 kg, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10 kg

5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 2.000.000đ

6. Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 300.000.000đ, bộ phân quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng 50.000.000đ và bộ phận quản lý DN là :100.000.000đ

7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí 19%, trừ vào lương nhân công 6%

8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 25.000.000đ tính cho bộ phận sản xuất là 18.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 4.000.000 đ

9. Điện, nước, điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000.000đ, trong đó TGTGT 10 %, sử dụng cho bộ phận SX là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 10.000.000đ, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000.000đ

10. Trong kỳ sản xuất hoàn thành 2.000 sp A nhập kho. CP sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000.000đ, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ là 200 SP.Biết rằng DN đánh giá SPDD theo CP NVLC

11. Báo hỏng một CCDC trị giá ban đầu là 3.000.000đ, biết rằng CCDC này sử dụng ở bộ phận bán hàng, phế liệu bán thu bằng tiền mặt là 500.000đ

12. Xuất kho 1.000 sp đi tiêu thụ trực tiếp, giá bán đơn vị 120.000đ, TGTGT 10%,khách hàng thanh toán 20 % bằng tiền mặt, phần còn lại thanh toán bằng chuyển khoản

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính kết quả kinh doanh trong kỳ

BÀI GIẢI

1a. Nợ TK 1521: 80.000*10.000 = 800.000.000

Nợ TK 1331 : 80.000.000

Có TK 331: 880.000.000

 

1b. Nợ TK 331 : 2.100.000

Có TK 111 : 2.100.000

 

1c. Nợ TK 331 : 880.000.000-2.100.000 = 877.900.000

Có TK 112 : 877.900.000

 

2. Nợ TK 1522 : 2.000*41.000 = 82.000.000

Nợ TK 1331 : 8.200.000

Có TK 112 : 90.200.000

 

Nợ TK 1522 ; 2.000.000

Nợ TK 1331 : 100.000

Có TK 111: 2.100.000

 

3. Nợ TK 621 : 1.500*80.000 = 120.000.000

Có TK 1521 : 120.000.000

 

4. Nợ TK 621: 150*((82.000.000+2.000.000)/2.000)=6.300.000

Nợ TK 627 : 50*42.000 = 2.100.000

Nợ TK 641 : 20*42.000 = 840.000

Nợ TK 642 : 10*42.000 = 420.000

Có TK 1522 : 9.660.000

 

5a. Nợ TK 242 : 2.000.000

Có TK 153 : 2.000.000

 

5b. Nợ TK 627 : 1.000.000

Có TK 242 : 1.000.000

 

6. Nợ TK 622 : 300.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000

Nợ TK 641 : 50.000.000

Nợ TK 642 : 100.000.000

Có TK 334 : 550.000.000

 

7.Nợ TK 622 : 300.000.000*19% = 57.000.000

Nợ TK 627 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 641: 50.000.000*19% = 9.500.000

Nợ TK 642 : 100.000.000*19% = 19.000.000

Nợ TK 334 : 550.000.000*6% = 33.000.000

Có TK 338 : 137.500.000

 

8. Nợ TK 627 : 18.000.000

Nợ TK 641 : 3.000.000

Nợ TK 642 ; 4.000.000

Có TK 214 : 25.000.000

 

9. Nợ TK 627 ; 20.000.000

Nợ TK 641 : 10.000.000

Nợ TK 642 : 10.000.000

Nợ TK 1331 : 4.000.000

Có TK 331 : 44.000.000

 

10. Kết chuyển chi phí tính giá thành sản phẩm

Nợ TK 154 : 643.400.000

Có TK 621 : 120.000.000 + 6.300.000 = 126.300.000

Có TK 627 : 2.100.000+1.000.000+100.000.000 + 19.000.000+18.000.000+ 20.000.000 = 160.100.000

Có TK 622 : 57.000.000 + 300.000.000 = 357.000.000

CPDD CK = ((40.000.000 + 120.000.000)/(2.000 + 200))*200 = 14.545.454