Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2024 và những vấn đề cần biết? Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2 nơi thế nào?