Quyết định 1328/QĐ-KTNN 2024 sửa đổi Điều 1 Quyết định 867/QĐ-KTNN về phân công nhiệm vụ

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

________

Số: 1328/QĐ-KTNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 867/QĐ-KTNN ngày
16/6/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của

Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

______________

TNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1056/NQ-UBTVQH15 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Căn cứ kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Tờ trình số 458/TTr-TCCB ngày 01 tháng 7 năm 2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Quyết định số 867/QĐ-KTNN ngày 16/6/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 2. Sửa đổi khoản 2, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 867/QĐ-KTNN ngày 16/6/2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

1. Bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực XII”.

2. Bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Kiểm toán nhà nước khu vực I”.

3. Bổ sung khoản 5 Điều 1 như sau:

“5. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung

Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo công tác pháp chế; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Vụ Pháp chế”.

4. Bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:

“6. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng

– Giúp Tổng Kiểm toán nhà nước theo dõi, chỉ đạo:

+ Công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình, chuẩn mực hồ sơ kiểm toán; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib, Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

+ Công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự của Kiểm toán nhà nước.

– Trực tiếp làm nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Kiểm toán nhà nước, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Kiểm toán nhà nước”.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Kiểm toán nhà nước, các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

– Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước (để b/c);

– Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Quốc hội;

– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Lưu: VT, TCCB (02).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

Ngô Văn Tuấn