Mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp là mẫu nào? Có thể tải ở đâu?

Mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp là mẫu nào? Có thể tải ở đâu?

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp là mẫu nào? Có thể tải ở đâu? Cách ghi sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp ra sao? Sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp phải có những nội dung nào?

Mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp là mẫu nào? Có thể tải ở đâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư 132/2018/TT-BTC thì mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp là Mẫu số S1 – DNSN

>> Tải mẫu Sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp tại đây.  Tải về

Cách ghi Sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp ra sao?

Cũng theo quy định tại Điều 17 Thông tư 132/2018/TT-BTC thì Biểu mẫu sổ kế toán, nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 4 “Biểu mẫu sổ kế toán và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 132/2018/TT-BTC.

Theo đó, cách ghi sổ chi tiết doanh thu bán hàng của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp được hướng dẫn như sau:

(1) Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp khi bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ hoặc khi phát sinh các khoản thu nhập khác phải phát hành hóa đơn cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật về thuế.

Doanh nghiệp căn cứ vào các hóa đơn đã phát hành cho khách hàng để ghi chép vào Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

(2) Thông tin, số liệu trên Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp làm căn cứ để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế TNDN của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước.

(3) Căn cứ và phương pháp ghi chép Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ:

Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phải được theo dõi chi tiết cho từng nhóm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho việc xác định tỷ lệ thuế TNDN phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thuế.

– Cột A: Ghi theo ngày, tháng mà các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ được ghi chép vào sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của các hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp siêu nhỏ đã phát hành cho khách hàng khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để phục vụ cho việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu các thông tin về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ khi cần thiết.

– Cột 1, 2, 3, 4: Ghi doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ theo từng hoạt động (có thể chi tiết theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ nếu tỷ lệ thuế TNDN của từng nhóm hàng hóa, dịch vụ có sự khác nhau). Tỷ lệ thuế TNDN áp dụng cho từng nhóm hoạt động của doanh nghiệp được xác định theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

– Cột 5: Ghi thêm các thông tin cần lưu ý, theo dõi thêm trên sổ kế toán chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

– Dòng “Cộng số phát sinh trong kỳ” phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo từng nhóm hoạt động để làm cơ sở xác định thuế TNDN mà doanh nghiệp siêu nhỏ phải nộp nhà nước

 

Sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp phải có những nội dung nào?

Căn cứ Điều 24 Luật Kế toán 2015 quy định về sổ kế toán như sau:

Sổ kế toán

1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

2. Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

3. Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

5. Bộ Tài chính quy định chi tiết về sổ kế toán.

Như vậy, sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

– Ngày, tháng, năm ghi sổ;

– Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

– Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

Lưu ý: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.