Quy tắc đặt tên tài khoản định danh cá nhân đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước? Thông tin tài khoản định danh của đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước?

Quy tắc đặt tên tài khoản định danh cá nhân đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước? Thông tin tài khoản định danh của đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước?