Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề bao gồm những phần thi nào theo quy định?

Cho tôi hỏi nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề bao gồm những phần thi nào? Thời gian thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề là bao lâu? Câu hỏi của chị N.Y.N từ Đồng Nai.

Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề bao gồm những phần thi nào theo quy định?

Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề được quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

Điều kiện dự thi và nội dung thi sát hạch

2. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC);

b) Có nội dung học và thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên tương đương hoặc cao hơn nội dung học và thi theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

3. Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận theo điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này gồm:

a) Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (The Association of Chartered Certified Accountants – ACCA);

b) Hiệp hội kế toán viên công chứng Australia (CPA Australia);

c) Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).

d) Các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài khác có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên.

4. Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kiểm toán viên gồm các phần:

a) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

b) Tài chính và quản lý tài chính;

c) Thuế và quản lý thuế;

d) Kế toán tài chính, kế toán quản trị;

đ) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm.

5. Nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán viên gồm các phần quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 4 Điều này.

Theo đó, nội dung kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề bao gồm 4 phần thi sau đây:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính;

(3) Thuế và quản lý thuế;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị;

Thời gian thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề là bao lâu?

Thời gian thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề được quy định tại khoản 9 Điều 10 Thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

Điều kiện dự thi và nội dung thi sát hạch

6. Nội dung, yêu cầu từng phần thi sát hạch quy định tại Phụ lục số 01.

7. Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, đã tham dự và đạt yêu cầu các kỳ thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA thì được miễn thi các phần quy định điểm a, điểm c khoản 4 Điều này trong thời gian có hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với ACCA.

8. Ngôn ngữ sử dụng trong kỳ thi là tiếng Việt.

9. Thời gian thi là 180 phút cho cả 05 phần thi. Người tham gia 4 phần thi thì thời gian thi là 145 phút. Người tham gia 3 phần thi thì thời gian thi là 110 phút.

Như vậy, theo quy định, thời gian thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề là 145 phút.

Thang điểm chấm thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề là bao nhiêu?

Thang điểm chấm thi sát hạch được quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 91/2017/TT-BTC như sau:

Kết quả thi sát hạch

1. Thang điểm chấm thi là thang điểm 100. Điểm thi chấm từ 1 điểm trở lên.

2. Đối với thi sát hạch để cấp chứng chỉ kiểm toán viên, bài thi đạt yêu cầu là bài thi đạt từ 70 điểm trở lên; hoặc từ 42 điểm trở lên đối với người được miễn thi các phần quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư này; hoặc từ 56 điểm trở lên đối với người được miễn thi phần quy định tại điểm a hoặc phần quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

3. Đối với thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán viên, bài thi đạt yêu cầu là bài thi đạt từ 56 điểm trở lên; hoặc từ 28 điểm trở lên đối với người được miễn thi các phần quy định tại điểm a và điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư này; hoặc từ 42 điểm trở lên đối với người được miễn thi phần quy định tại điểm a hoặc phần quy định tại điểm c khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

4. Kết quả thi được thông báo cho từng người dự thi. Người đạt yêu cầu bài thi theo quy định tại khoản 2 Điều này được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên. Người đạt yêu cầu bài thi theo quy định tại khoản 3 Điều này được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên.

5. Các quy định khác thực hiện theo Thông tư này.

Như vậy, theo quy định, thang điểm chấm thi sát hạch để cấp chứng chỉ kế toán hành nghề là thang điểm 100. Điểm thi chấm từ 1 điểm trở lên.

Kết quả thi sẽ được thông báo cho từng người dự thi.

Người đạt yêu cầu bài thi sát hạch thì được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên.