Hướng dẫn cách hủy mã số thuế cá nhân khi có 2 mã số thuế

1. Hủy mã số thuế cá nhân là gì?

Hủy mã số thuế cá nhân là việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của một cá nhân tại cơ quan quản lý thuế. Theo Luật Quản lý thuế 2019, mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Trường hợp cá nhân có hai mã số thuế thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên.

Để hủy mã số thuế cá nhân, người nộp thuế phải hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và thực hiện các thủ tục theo quy định.

1.1 Khi nào người nộp thuế cần hủy mã số thuế?

Người nộp thuế (NNT) phải thực hiện thủ tục hủy mã số thuế cá nhân khi bạn không còn phát sinh thu nhập chịu thuế hoặc khi NNT có hai mã số thuế cá nhân.

Người nộp thuế phải hủy mã số thuế cá nhân trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng.

1.1.1 Làm sao để biết mình có 2 mã số thuế cá nhân hay không?

Để biết bạn có hai mã số thuế hay không, bạn có thể tra cứu thông tin người nộp thuế trực tuyến trên trang web của Tổng Cục Thuế hoặc trang web MaSoThue. Bạn chỉ cần nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận, sau đó bấm vào ô Tra cứu. 

Bạn sẽ nhận được kết quả tra cứu gồm mã số thuế, tên tổ chức cá nhân nộp thuế, địa chỉ trụ sở kinh doanh, ngày đăng ký, ngày bắt đầu hoạt động và trạng thái hoạt động của người nộp thuế.

Nếu bạn có hai mã số thuế, kết quả sẽ hiển thị hai mã số thuế khác nhau với tên và địa chỉ của bạn. Bạn nên chọn mã số thuế được cấp đầu tiên và hủy mã số thuế được cấp sau.

Như vậy, nếu có 2  bạn nên hủy mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên. Nếu bạn không hủy mã số thuế, bạn có thể gặp khó khăn trong việc quản lý thuế, khai báo thuế, hoàn thuế và nhận các chính sách ưu đãi của nhà nước.

2. Làm sao để hủy mã số thuế cá nhân?

Để hủy mã số thuế cá nhân, bạn có thể hủy mã số thuế thứ 2 trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế theo các bước sau:

Bước 1: Hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bao gồm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, hoàn thuế (nếu có) và trả lời các yêu cầu của cơ quan thuế (nếu có).

Bước 2: Lập và gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân tại cơ quan quản lý thuế nơi bạn đăng ký mã số thuế. Hồ sơ bao gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT và các giấy tờ khác tùy từng trường hợp cụ thể.

Bước 3: Chờ nhận thông báo của cơ quan quản lý thuế về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân. Thời hạn xử lý là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.1 Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân mới nhất

Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân là một văn bản được lập ra để đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của một cá nhân tại cơ quan quản lý thuế. Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân mới nhất hiện đang áp dụng theo mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài Chính. 

Đây là mẫu Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bạn tham khảo nhé

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………

…., ngày… tháng … năm …

THÔNG BÁO

Đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp):   

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): ……………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ……………………         

5. Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………..

6. Hồ sơ đính kèm: …………………….

…………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

– CQT quản lý;

– Lưu: VT

Ghi chúNgười nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.