Nguyên tắc kế toán với các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán bất động sản đầu tư bằng ngoại tệ?

Nguyên tắc kế toán nợ phải trả trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 2023

Tham vấn bởi luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Ánh Hồng

11:55 24/03/23

Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện theo nguyên tắc kế toán nào? – Phan Đăng (Hà Nội).

Tại Điều 39 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về 04 nguyên tắc kế toán đối với các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

1. Nguyên tắc kế toán trong việc theo dõi các khoản nợ phải trả

Các khoản nợ phải trả trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được theo dõi chi tiết theo:

– Kỳ hạn phải trả.

– Đối tượng phải trả.

– Loại nguyên tệ phải trả.

– Các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Nguyên tắc kế toán trong việc phân loại các khoản phải trả

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc:

– Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản. Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác).

– Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

– Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ:

+ Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, như: khoản phải trả về lãi vay, cổ tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải trả;

+ Các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ; các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận của các bên liên quan để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu;

+ Các khoản phải trả không mang tính thương mại như phải trả do mượn tài sản phi tiền tệ, phải trả về tiền phạt, bồi thường, tài sản thừa chờ xử lý, phải trả về các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, kinh phí công đoàn…

3. Nguyên tắc kế toán trong việc phân loại các khoản phải trả khi lập Báo cáo tài chính

Việc phân loại các khoản phải trả khi doanh nghiệp nhỏ và vừa lập Báo cáo tài chính được thực hiện như sau:

Kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản phải trả để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn và ghi vào Báo cáo tài chính.

4. Nguyên tắc kế toán trong việc quy đổi đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ

Đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả theo từng loại nguyên tệ, từng đối tượng thanh toán và thực hiện theo nguyên tắc:

– Khi phát sinh các khoản nợ phải trả (bên Có các Tài khoản phải trả), kế toán phải quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

Riêng trường hợp ứng trước tiền cho người bán bằng ngoại tệ thì khi ghi nhận giá trị tài sản mua về hoặc chi phí phát sinh, bên Có Tài khoản 331 tương ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh tại thời điểm ứng trước.

– Khi thanh toán nợ phải trả (bên Nợ các Tài khoản phải trả), doanh nghiệp được lựa chọn tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền cho từng đối tượng phải trả hoặc tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả nợ.

Riêng trường hợp ứng trước tiền cho người bán thì bên Nợ Tài khoản 331 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước.

– Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán bên Nợ các tài khoản phải trả, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch hoặc ghi nhận định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

– Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải trả là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.

Việc xác định tỷ giá chuyển khoản trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ phải trả là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133/2016/TT-BTC.