Nguyên giá tài sản cố định là chi phí gì? Hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình mua sắm?

Nguyên giá tài sản cố định là chi phí gì? Hướng dẫn xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình mua sắm?