Mật khẩu tài khoản định danh của công chức Kiểm toán nhà nước cấp có chứa các thông tin liên quan đến cá nhân hay không?

Mật khẩu tài khoản định danh của công chức Kiểm toán nhà nước cấp có chứa các thông tin liên quan đến cá nhân hay không?