Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ của tổ chức tài chính vi mô được hạch toán trong tài khoản kế toán nào?

image_pdfimage_print

Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ của tổ chức tài chính vi mô được hạch toán trong tài khoản kế toán nào?

Cho tôi hỏi là nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ của tổ chức tài chính vi mô được hạch toán trong tài khoản kế toán nào? Cách ghi số hiệu chi tiết khi hạch toán tài khoản có dưới 10 tiểu khoản thực hiện như thế nào? Câu hỏi của chị M đến từ Khánh Hòa.

Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ của tổ chức tài chính vi mô được hạch toán trong tài khoản kế toán nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 911- Các công nợ bằng ngoại tệ

1. Nguyên tắc kế toán:

Đối với số nguyên tệ hạch toán ngoại bảng trên tài khoản này, giá trị quy ước mỗi đơn vị nguyên tệ là 1 đồng (một đồng), bao gồm các loại: Vay ngắn hạn gốc ngoại tệ; Vay dài hạn gốc ngoại tệ; Vốn ủy thác nhận được gốc ngoại tệ; Vốn tài trợ nhận được gốc ngoại tệ; Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ, Công nợ khác bằng ngoại tệ (Lãi phải trả bằng ngoại tệ…).

Theo đó, nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ của tổ chức tài chính vi mô được hạch toán trong tài khoản 911 – Các công nợ bằng ngoại tệ.

Tài khoản 911 bao gồm những tài khoản cấp 2 sau:

9111 – Vay ngắn hạn gốc ngoại tệ

9112 – Vay dài hạn gốc ngoại tệ

9113 – Vốn nhận ủy thác gốc ngoại tệ

9114 – Nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ

9115 – Lãi phải trả bằng ngoại tệ

9119 – Công nợ khác bằng ngoại tệ

Tài khoản 911 có kết cấu như sau:

Bên Nợ: – Giá trị nhận được hoặc phải trả, nguyên gốc ngoại tệ.

Bên Có: – Giá trị đã hoàn trả, nguyên gốc ngoại tệ.

Số dư bên Nợ: – Phản ánh số ngoại tệ nhận được hoặc còn phải trả, nguyên gốc ngoại tệ.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo dõi từng loại nguyên tệ và từng đối tượng phải trả.

Tổ chức tài chính vi mô có được phép mở thêm tài khoản cấp 4 và tài khoản cấp 5 để hạch toán nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:

a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;

b) Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có). Tính chất số dư của các tài khoản được quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán tháng và năm, các TCTCVM phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ – Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ – Có);

c) Việc hạch toán trên các tài khoản ngoài bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ đơn (Nợ – Có – Số dư Nợ).

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô được phép mở thêm tài khoản cấp 4 và tài khoản cấp 5 để hạch toán nguồn kinh phí dự án bằng ngoại tệ nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của tổ chức tài chính vi mô nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết khi hạch toán đối với tài khoản dưới 10 tiểu khoản thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

2. Về mở và sử dụng tài khoản chi tiết:

c) Trường hợp TCTCVM lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định tại Thông tư này, TCTCVM thực hiện như sau:

– Tài khoản chi tiết (tiểu khoản) dùng để theo dõi phản ánh chi tiết các đối tượng hạch toán của tài khoản tổng hợp. Nội dung tài khoản chi tiết thực hiện theo quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

– Cách ghi số hiệu tài khoản chi tiết: Số hiệu tài khoản chi tiết gồm có 2 phần:

+ Phần thứ nhất: Số hiệu tài khoản tổng hợp;

+ Phần thứ hai: Số thứ tự tiểu khoản trong tài khoản tổng hợp.

Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 10 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng một chữ số từ 1 đến 9.

Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 100 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng hai chữ số từ 01 đến 99.

Nếu một tài khoản tổng hợp có dưới 1000 tiểu khoản, số thứ tự tiểu khoản được ký hiệu bằng ba chữ số từ 001 đến 999.

Số thứ tự tiểu khoản được ghi vào bên phải của số hiệu tài khoản tổng hợp. Giữa số hiệu tài khoản tổng hợp và số thứ tự tiểu khoản, ghi thêm dấu chấm (.) để phân biệt.

Số thứ tự tiểu khoản của đơn vị mở tài khoản đã ngừng giao dịch và tất toán tài khoản ít nhất sau một năm mới được sử dụng lại để mở cho đơn vị khác.

– Việc mở tài khoản chi tiết để hạch toán, theo dõi theo từng đối tượng kế toán cụ thể được quy định tại phần hạch toán chi tiết của từng tài khoản tổng hợp quy định tại Thông tư này.

Theo đó, khi hạch toán đối với tài khoản có dưới 10 tiểu khoản thì thực hiện ghi số hiệu tài khoản chi tiết gồm 2 phần như sau:

+ Phần thứ nhất: Số hiệu tài khoản tổng hợp.

+ Phần thứ hai: Số thứ tự tiểu khoản ghi liền sau số hiệu tài khoản tổng hợp từ chữ số 1 đến 9.