Ngoài sổ tài khoản chi tiết tổ chức tài chính vi mô có cần phải mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thuê ngoài của từng chủ sở hữu không?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là ngoài sổ tài khoản chi tiết tổ chức tài chính vi mô có cần phải mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thuê ngoài của từng chủ sở hữu không? Khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài cần lưu ý những gì? Câu hỏi của chị V đến từ Quảng Trị.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết tổ chức tài chính vi mô có cần phải mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thuê ngoài của từng chủ sở hữu không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 993- Tài sản thuê ngoài

1. Nguyên tắc kế toán:

a) Tài khoản này dùng để phản ánh các tài sản TCTCVM thuê ngoài để sử dụng;

b. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, TCTCVM mở sổ theo dõi chi tiết tài sản của từng chủ sở hữu. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản không quy định giá trị tài sản thuê thì TCTCVM tạm xác định giá trị để hạch toán.

Theo đó, tổ chức tài chính vi mô cần phải mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thuê ngoài của từng chủ sở hữu.

Tài khoản 993 – Tài sản thuê ngoài có kết cấu như sau:

Bên Nợ: – Giá trị tài sản thuê ngoài.

Bên Có: – Giá trị tài sản trả lại chủ sở hữu.

Số dư bên Nợ: – Phản ánh giá trị tài sản thuê ngoài tổ chức tài chính vi mô đang bảo quản tại tổ chức tài chính vi mô.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết tài sản theo từng chủ sở hữu.

Khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài tổ chức tài chính vi mô cần lưu ý những gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

2. Về mở và sử dụng tài khoản chi tiết:

a) TCTCVM được lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định tại Thông tư này hoặc mở tài khoản chi tiết phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và theo yêu cầu quản lý của TCTCVM;

b) Việc mở tài khoản chi tiết phải đảm bảo:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán làm căn cứ phản ánh, kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập, gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể theo quy định của Nhà nước và NHNN;

Như vậy, khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài tổ chức tài chính vi mô cần phải lưu ý những điều sau:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng tài sản thuê ngoài để làm căn cứ kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập và gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể.

Tổ chức tài chính vi mô có thể mở thêm những tài khoản kế toán nào để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:

a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;

b) Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có). Tính chất số dư của các tài khoản được quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán tháng và năm, các TCTCVM phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ – Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ – Có);

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô được phép mở thêm các tài khoản kế toán cấp 4 và tài khoản cấp kế toán cấp 5 để hạch toán đối với tài sản thuê ngoài nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của tổ chức tài chính vi mô nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.